En av fire drømme­fi­na­lis­ter

Lister - - TETT PÅ - Av Åse Astri Bak­ka

Kvinesdal Idretts­lag er uan­sett sik­ret en slump pen­ger som en av fi­na­lis­te­ne i Drømme­fi­na­len. Spørs­må­let er hvor mye.

Strøm­le­ve­ran­dø­ren LOS har valgt ut fire fi­na­lis­ter som skal kon­kur­re­re om sum­me­ne 200.000 kro­ner, 150.000 kro­ner, 100.000 kro­ner og 50.000 kro­ner i årets ut­ga­ve av den så­kal­te Drømme­fi­na­len.

Kvinesdal Idretts­lag er blant de fire ut­valg­te, sam­men med Blå Kors Vi­sion Skate­park, Grim­stad Bokse­klubb og Ri­sør Ung­doms­tea­ter.

Det er en jury som har valgt ut fi­na­lis­te­ne. Hvil­ken fi­na­list som får hvil­ken sum pen­ger kom­mer an på de som vel­ger å gå inn på ar­ran­gø­rens nett­side og stem­me på fi­na­lis­te­ne. Det er nem­lig pub­li­kums­stem­me­ne som av­gjør det­te.

Stemme­giv­nin­gen åp­ner 31. au­gust og kå­rin­gen av vin­ner­ne skjer på LOS Da­gen i Dyre­par­ken søn­dag 2. sep­tem­ber.

Alle fi­na­lis­te­ne er nøye valgt ut. Når det gjel­der Kvinesdal Idretts­lag he­ter det føl­gen­de på ar­ran­gø­rens nett­side:

– Man­ge ild­sje­ler, en god dug­nads­ånd og et stort hjer­te for byg­da. Det­te er det som pre­ger Kvinesdal Idretts­lag. Nå står opp­rus­ting og ut­byg­ging av bygg på pla­nen for det ak­ti­ve idretts­la­get.

Vi­de­re er styrel­der Jan Rob in­ter­vju­et. Han for­tel­ler blant an­net at idretts­la­get ny­lig har byg­get ny in­nen­dørs­hall, noe som har va­ert en stor in­ves­te­ring for klub­ben. Pla­nen er vi­de­re å rus­te opp bygg på an­leg­get.

– Vi har satt i gang an­leggs­ut­byg­ging, men har for ti­den tatt en li­ten pau­se. Bank­lå­ne­ne er for øye­blik­ket noe stør­re enn vi øns­ker, men nå hå­per vi at støt­ten fra LOS Fon­det vil bi­dra til å få det­te ar­bei­det i gang igjen slik at vi kan rea­li­se­re drøm­me­ne.

FOTO: LOS

Kvinesdal Idretts­lag kan bli 200.000 kro­ner ri­ke­re 2. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.