SØN­DAG

Lister - - TETT PÅ -

Lis­ta Mo­tor­fes­ti­val ar­ran­ge­res i Lis­ta flyog na­e­rings­park. Li­stask­øy­ta kyst­kul­tur­sen­ter er åpent.

Aud­gunn Vil­helm­sen stil­ler ut i Vest-ag­der-mu­se­et på Nord­berg fort på Lis­ta.

Lis­ta fyr er åpent.

Lis­ta Na­tur­mu­se­um er åpent. Bjørn Aure­bekk stil­ler ut i Kunst­punkt Lis­ta ved Lis­ta fyr.

Lis­ta mu­se­um på Nord­berg Fort har åpent.

Flip­side Ak­ti­vi­tets­klubb på Lis­ta er åpen.

Fes­tung Lis­ta Han­gar Mu­se­um er åpent. Mu­se­et vi­ser re­gio­nens eget tids­bil­de fra ok­ku­pa­sjo­nen 1940-45.

Far­sund kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Mam­ma Mia! He­re We Go Again! ogmis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout.

Ar­ne Bjørne­stads gal­le­ri i Løkke­vei­en, Far­sund hol­der som­mer­åpent.

Fel­les min­nes­mar­ke­ring av krings­hen­del­se på Rud­jords­heia i Kvås. Au­stad Tea­ter vi­ser fore­stil­lin­gen «Sis­te te­le­gram fra Rud­jords­heia». Av­gang fra Rud­jord i Kvås. Ar­ran­gør er Søg­ne, Far­sund og Lyng­dal kom­mu­ner, Lyng­dal Histo­rie­lag og Au­stad Histo­rie­lag.

Lyng­dal kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra På Skatte­jakt, Mam­ma Mia: He­re We Go Again!, The Dar­kest Minds, Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout.

Klok­ker­går­den bygde­tun i Lyng­dal har åpent. Salg av is og kaf­fe.

Ting­vatn forn­minne­park og be­søks­sen­ter vi­ser ut­stil­ling med ma­le­ri­er av Tryg­ve Lahn og bro­de­ri­er og ma­le­ri­er av Vi­be­ke Andersen.

Sørstats­gos­pel-grup­pen The Browns fra USA hol­der kon­sert på Kvin­log bede­hus.

Kvinesdal kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Den skyl­di­ge, Cine­ma Pa­ra­diso, Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout og The Dar­kest Minds.

Før­lands mu­se­um på Ut­sik­ten i Kvinesdal er åpent.

Lis­ter ut­vand­rer­mu­se­um i Kvinesdal er åpent.

Leiv Kni­be­støls gal­le­ri på Kni­be­støl i Aus­ter­da­len, Kvinesdal er åpent.

Mo­ni­ca Øse­bakk, Frode Ska­ren og Hå­kon Gåre stil­ler ut i Gal­le­ri Bøg­vald i Elve­ga­ten 11 i Flekke­fjord.

Flekke­fjord kino vi­ser Kar­s­ten og Pe­tra på skatte­jakt, Mam­ma Mia! He­re We Go Again!, Mis­sion: Im­pos­sib­le - Fal­lout og The Dar­kest Minds.

Ma­leri­ut­stil­ling i Glass­hu­set/ Kir­ke­sen­te­ret i Flekke­fjord.

ww

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.