Det er vel­dig gøy å va­ere med å ar­ran­ge­re Dyr­skue

Det 161. dyr­sku­et går snart av sta­be­len. Det kre­ver man­ge dug­nads­ti­mer og mye inn­sats for å få det i havn.

Lister - - FORSIDE -

– Det leg­ges ned rundt 5.000 dug­nads­ti­mer, men da har vi ikke reg­net med ti­me­ne som ar­beids­grup­pen leg­ger ned, og det blir jo også en del, sier Dyr­skue­le­der Bente Skeibrok, og nest­le­der Kåre Vid­ringstad nik­ker enig.

SKEIBROK ER lo­kal­lags­le­der i Røde Kors, som sam­men med UL Lyng­dø­len, Lyng­dal skyt­ter­lag og hånd­ball­grup­pa til Lyng­dal idretts­lag ei­er Dyr­skue. Nes­ten 20 pro­sent av den voks­ne be­folk­nin­gen i Lyng­dal er på en el­ler an­nen måte in­volvert i ar­bei­det med og rundt Dyr­skue, som har røt­ter helt til­ba­ke til 1857.

– Det er 161. gang det ar­ran­ge­res, men det er kun de 20 sis­te åre­ne det har va­ert på Prest­ne­set, for­tel­ler hun.

Det er ikke liv­dyr­auk­sjon len­ger, men det blir ikke dyr­skue uten dyr, og hes­ter, sau­er, kuer, fug­ler og kyl­lin­ger er bare noen av dy­re­ne som blir ut­stilt.

– På lør­dag er det heste­mønst­ring. Sist jeg sjek­ket, var det 35 hes­ter på­meldt, men det kom­mer all­tid noen etter­slen­ge­re, sier hun.

DY­RE­NE an­kom­mer tors­dag og blir til søn­dag. Men i til­legg til dy­re­ne blir det som van­lig man­ge stan­der og bo­der.

I år er det på­meldt 200 ut­stil­le­re og beg­ge de sto­re, røde hal­le­ne er ful­le. – Det er ikke re­kord­man­ge, for vi har hatt over 200, men det na­er­mer seg re­kord­år, sier Skeibrok.

Ti­vo­li vil også va­ere på plass for den vå­ga­le, og det blir mu­lig­het for trak­tor­tur og mu­li­gens også he­li­kop­ter­tur over Lyng­dal. Når det gjel­der un­der­hold­ning på sce­nen, er D.D.E. det størs­te trekk­plas­te­ret i år.

– Vi hå­per på man­ge folk fre­dag kveld i for­bin­del­se med D.d.e.-kon­ser­ten, sier Dyr­skue-le­de­ren og fort­set­ter:

– På lør­dag opp­trer Fri­ends og selv­sagt også Sound of Hap­pi­ness. På søn­dag er det Byre­mo gos­pel­kor som står på pro­gram­met. Her blir det noe for en­hver smak.

Hun trek­ker også frem kvern­hu­set som ble la­get av ele­ve­ne fra tøm­rer­lin­jen. I fjor ble det kver­net mel og Thor Ove Aas bak­te flat­brød av me­let.

– Jeg vet ikke om det blir ba­king i år også, men det blir i alle fall mu­lig­het for å se kvern­hu­set og se hvor­dan mel blir til, sier hun.

Og hvis du er glad i å slå med ljå, er det mu­lig­het for å del­ta på ljå­slått­kon­kur­ran­se. Tross tør­ken er det gjer­det av litt gress til kon­kur­ran­sen som drei­er seg om å slå på kor­test mu­lig tid og med best mu­lig re­sul­tat.

– Det har va­ert vel­dig po­pu­la­ert, og det er flot­te pre­mi­er å vin­ne, for­sik­rer hun.

I 2010 had­de Dyr­skue 26.500 be­sø­ken­de. Skeibrok og Vid­ringstad hå­per mi­ni­mum 20.000 tar tu­ren inn­om, men me­ner ban­det fra Nam­sos på en god dag kan sør­ge for at re­kor­den som ble satt for åtte år si­den, blir slått.

– Det er vel­dig gøy å va­ere med på å ar­ran­ge­re Dyr­skue, og det ge­ne­rer gode inn­tek­ter til la­ge­ne. Men uten alle som sier ja til å va­ere med på dug­nad, had­de det ikke va­ert mu­lig å ar­ran­ge­re, sier duo­en.

På spørs­mål om hva tu­ris­ter og fast­bo­en­de som tar tu­ren til Dyr­skue, bør få med seg, sva­rer Skeibrok at hun syns be­sø­ken­de bør ta seg tid til å gå rundt på de uli­ke stan­de­ne og be­nyt­te seg av de gode til­bu­de­ne.

– Ta inn stem­nin­gen og ta deg tid til å snak­ke med folk, rå­der Vid­ringstad.

Nes­ten 20 pro­sent av be­folk­nin­gen er in­volvert i Dyr­skue

Vi hå­per på man­ge folk fre­dag kveld i for­bin­del­se med D.d.e.-kon­ser­ten BENTE SKEIBROK, DYR­SKUE-LE­DER

Kåre Vid­ringstad og Bente Skeibrok ser frem til Dyr­skue i Lyng­dal førs­te helg i sep­tem­ber.

FOTO: TOM ARILD STØLE

Det var godt med folk på dyr­skue­plas­sen i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.