«Der­for er det i dag lands­svik å va­ere so­sia­list»

Lister - - MENINGER - Bjørn Baekkelund

Over­skrif­ten er et si­tat fra Jan Sko­lands inn­legg om of­fent­lig sek­tor.

Er det det­te noen me­ner er å ut­ta­le seg om of­fent­lig sek­tor, og er det kneb­ling av yt­rings­fri­he­ten å ta til mot­ma­ele når en blir be­skyldt for slikt?

Blir Jan Sko­land kneb­let når han fritt får bru­ke avi­se­ne som en me­ga­fon mot alle som gid­der høre på? Selv jeg, som er med­lem i Ar­bei­der­par­ti­et, og etter Sko­lands me­ning er lands­for­ra­e­der, er for yt­rings­fri­he­ten.

Når jeg nå kri­ti­se­rer Jan Sko­lands yt­rin­ger, som gang på gang er­k­la­erer meg og mine som fien­der av fol­ket, er det­te min rett i et land med yt­rings­fri­het.

Å ta til mot­ma­ele når jeg, og alle som er ueni­ge med Jan Sko­land, får sli­ke be­skyld­nin­ger på re­gu­la­er ba­sis er ikke kneb­ling, og jeg vil for­sva­re min rett til å ta til mot­ma­ele. Jeg vil der­imot ikke mis­bru­ke yt­rings­fri­he­ten til å kal­le Jan Sko­land en bygde­tul---g.

Der­for gjør jeg det hel­ler ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.