Feil om Bau­sje

Lister - - TETT PÅ -

Re­gion­avi­sen Lis­ter skrev skrev lør­dag om nabo­pro­tes­ter som er sendt Far­sund kom­mu­ne som føl­ge av en bygge­plan som er lagt inn til vur­de­ring på Bau­sje. Iher stod det at beg­ge kla­ge­ne var ret­tet mot area­let eid av Jor­unn Brek­ne, som gren­ser inn­til ek­sis­te­ren­de bo­lig­felt mot vest, og lig­ger mel­lom fyl­kes­vei 43 og Tjør­ve­vei­en. Det er imid­ler­tid kun kla­gen fra Syl­via og Thor­bjørn Tøn­nes­sen som om­hand­ler den­ne tom­ten, da de me­ner ut­byg­gin­gen vil ha en ne­ga­tiv inn­virk­ning på Bau­sje­san­den som fri­lufts­om­rå­de.

Den and­re nabo­kla­gen, sendt inn av na­bo­er Reid Ing­var Nord­bø, An­ne Ma­rie T. Mart­hin­sen, Gunn Lis­beth Nil­sen og Ron­ny Nil­sen, hand­ler ikke om sam­me area­let. I den­ne, se­pa­ra­te, bygge­pla­nen me­ner de at høy­den og stør­rel­sen på det plan­lag­te byg­get må re­du­se­res, men det­te blir byg­get på en tomt leng­re inn­over enn først­nevn­te area­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.