– Skal set­te dags­or­den

Han had­de sitt førs­te bil­de på trykk da han var åtte år gam­mel. I dag le­der han alle Schib­steds lo­kal­avi­ser på Sør­lan­det.

Lister - - FORSIDE - Av Cecilie Nil­sen

Ny dag­lig le­der og redaktør i Lis­ter, Frid­tjof Borø Ny­gaard, har et mål om å gjø­re avi­sen enda bed­re.

Tors­dag for­ri­ge uke ble Frid­tjof Borø Ny­gaard til­satt som ny dag­lig le­der og redaktør i avi­sen Lis­ter. Han le­der al­le­re­de Lin­des­nes Avis og Søg­ne og Song­da­len Bud­stik­ke. – Hvem er Frid­tjof?

– Jeg er en 49 år gam­mel mann, født og opp­vokst i Man­dal. Er vokst opp i en avis­fa­mi­lie, som eide Lin­des­nes avis frem til 1997. Kar­rie­re­mes­sig er jeg vokst opp i avi­sa i Lin­des­nes. An­gå­en­de ut­dan­nings­valg har jeg ald­ri tenkt noe an­net enn jour­na­lis­tikk.

VEI­EN GIKK til Norsk jour­na­list­høy­sko­le i 1991. Ny­gaard fikk skole­plass på en man­dag, og dro på ons­da­gen.

– Det var et ufat­te­lig rik­tig valg. Jeg kom ut av lo­kal­avi­sa, fikk vel­dig bra på­fyll fra en god sko­le og job­bet som til­kal­lings­vi­kar i Dag­bla­det. Der la­er­te jeg jour­na­lis­tikk som ikke stod i la­ere­bø­ke­ne. Her fikk jeg de sto­re sa­ke­ne tett inn­på li­vet, og opp­lev­de mer på en som­mer enn det man gjør i et helt yr­kes­liv i en lo­kal­avis.

Litt im­puls­styrt flyt­tet Ny­gaard hjem til jobb i Lin­des­nes avis i 1993, sam­ti­dig som han var hel­ge­vi­kar i Dag­bla­det. Der­et­ter fikk han jobb på VGS kris­tian­sand­kon­tor i 1997, hvor han job­bet frem til 2014.

– I VG job­bet jeg med alt mu­lig. Hoved­sa­ke­lig ny­he­ter - med ver­den som boltre­plass. Det var en presse­ver­den full av pen­ger. Med for­vent­nin­ger til at man job­bet døg­net rundt, men det var fan­tas­tisk moro. Ube­ta­le­lig gøy, over­be­vi­ser han, og leg­ger til at han også dek­ket sport, po­li­tikk og rampe­lys. Og krim. Han an­tar å ha dek­ket over 100 draps­sa­ker. Av sa­ker nev­ner han Met­te-ma­rit og fa­ren, Bane­heia og Utøya.

GJEN­NOM et langt yr­kes­liv, har han også va­ert med på ut­vik­lin­gen i medie­bran­sjen. At VGS lo­kal­kon­tor i Kris­tian­sand ble lagt ned, var en ve­sent­lig grunn til at han valg­te å bli redaktør i Lin­des­nes Avis.

– Det var rik­tig å gjø­re noe an­net på det­te tids­punk­tet. Nå kun­ne jeg bru­ke all kunn­skap jeg had­de opp­ar­bei­det i møte med men­nes­ker til å ut­vik­le lo­kal­avi­sen. – Hva er in­ter­es­se­ne dine?

– Jeg li­ker mu­sikk. Kan ikke spil­le en enes­te tone, ei hel­ler syn­ge. Men hø­rer på mu­sikk. Els­ker hard­rock, og Iron Mai­den er fa­vo­ritt­ban­det. Jeg rei­ser også på kon­ser­ter hvis an­led­nin­gen byr seg midt i fa­mi­lie­li­vet.

Hjem­me har han tvil­ling­gut­ter på ni år, og tre døt­re.

– Jeg tri­ves godt med de un­ge­ne jeg har - og kona. Jeg li­ker å hol­de meg i form. Lø­per og syk­ler. Jeg har in­gen dyre hobby­er, men prio­ri­te­rer gjer­ne å bru­ke spare­pen­ge­ne på rei­ser for å få nye im­pul­ser. Og så er jeg vel­dig dår­lig på prak­tisk ar­beid. Man kan si at jeg har 20 tom­mel­tot­ter. – Har du fått kom­men­ta­rer på den ka­rak­te­ris­tis­ke lat­te­ren din?

– Det er mye lyd i meg, og jeg ler høyt. Jeg tar nok mye plass med stem­men, og kan gape høyt. Men jeg er bare en­ga­sjert og jeg tror det brin­ger mye godt med seg. Jeg har et godt hu­mør og et vin­nen­de ve­sen. – Hvor­for hå­ret?

– Er det noe spe­si­elt med hå­ret? Jeg

har hår! ler han høyt, og bøy­er seg frem for å vise at det ikke fin­nes an­tyd­ning til måne på top­pen.

– Jeg er litt opp­tatt av å ikke se ut som en kon­fir­mant, og tri­ves med den bus­te­te piasava­kos­ten min. Etter at jeg har du­sjet, tar jeg voks i hå­ret slik at det står til alle kan­ter. – Be­skriv deg selv med fem ord.

– Gjen­nom­brudds­his­sig, mål­ori­en­tert, utål­mo­dig, alt for snill og blid. – Hvil­ket sted i Lis­ter er det nes­te du vil be­sø­ke?

– Kvi­nes­dal. Mors­slek­ten min kom­mer fra Kvi­nes­dal, og jeg var mye på Hel­le i Fjot­land un­der opp­veks­ten. Når jeg er der må jeg opp å hen­te det bes­te jeg får; feit og god ku­melk rett fra melke­tan­ken. – Hvor­dan står det til med lo­kal­kunn­ska­pe­ne dine om Lis­ter?

– Jeg har en bruk­bar lo­kal­kunn­skap, si­den jeg var mye her både på gode og dår­li­ge sa­ker som Vg-an­satt. Jeg har der­imot mye å la­ere om kul­tu­ren, nett­verk, for­bin­del­ses­lin­jer og slekts­lin­jer. Jeg må få mer fatt på me­lo­di­en i sam­fun­net her. – En redaktør uten lo­kal for­ank­ring. Hvor­dan vil det slå ut for avi­sen Lis­ter?

– Ny­hets­re­dak­tør Svein Mor­ten Ha­vaas er vår mann på la­get her. Det å se lo­kal­sam­fun­net uten­fra er hel­ler in­gen ulem­pe. Det kan va­ere en be­ri­kel­se å ikke ha noen for­bin­del­ses­lin­jer. Jeg ser Søg­ne og Song­da­len fra oven og i Man­dal og Lin­des­nes iva­re­tar jeg sam­funns­an­sva­ret. Det blir en stør­re ut­ford­ring her, men jeg kan mene ting om sto­re sa­ker. Jeg har ikke svar på hvor­dan jeg skal løse fire dag­li­ge le­de­re i Lis­ter. Jeg kan ikke krang­le med meg selv i tre uli­ke avi­ser. Så an­gå­en­de le­de­re har jeg ikke kon­klu­dert enda, sier re­dak­tø­ren, og ut­dy­per:

– I man­da­tet mitt som redaktør for tre avi­ser skal jeg fort­set­te å gjø­re det avi­se­ne er gode på, bed­re. Jeg skal ikke va­ere noen sjefs­re­dak­tør Fri­mand Plø­sen i «Flå­kly­pa ti­den­de». Det er en an­nen måte å va­ere redaktør på nå enn for 30 år si­den. Le­ser­ne tren­ger ikke å va­ere be­kym­ret for at skar­pe me­nin­ger for­svin­ner. Lis­ter har en rik en tra­di­sjon på å va­ere et kor­rek­tiv på lo­kal­sam­fun­net, og det skal avi­sen fort­satt va­ere. – Lis­ter ble kå­ret til Årets lo­kal­avis tid­li­ge­re i år. Hvor­dan er det å kom­me til dek­ket bord?

– Det er et kjempe­godt ut­gangs­punkt, som jeg kan va­ere med å gjø­re enda bed­re. Det er mye let­te­re å job­be med folk som er oppe og står og er stol­te over ar­beids­plas­sen sin, enn men­nes­ker man sta­dig må mo­ti­ve­re. – Du skal lede tre avi­ser sam­ti­dig. Hva vil det ha å si for Lis­ter?

– I ut­gangs­punk­tet står avi­sen Lis­ter sterkt, og jeg må be om bitte­litt tid til å kna dei­gen på nytt. Jeg byt­ter ikke ut alle va­rer i dis­ken over nat­ta. Jeg er en ny­hets­junkie, og skal set­te dags­or­den, va­ere god på hen­del­ses­ny­he­ter og bre­de te­ma­sa­ker som en­ga­sje­rer folk. Og vi skal ald­ri glem­me at le­ser­ne vår er opp­tatt av de små, na­ere ting. Vi skal fort­set­te å gjø­re en for­skjell, sier han, og leg­ger til:

– Noen har va­ert red­de for at Face­bo­ok, snap og Insta­gram tar over alt, men man ser at lo­kal­avi­ser er kjempe­vik­tig for folk. Lis­ter er opp­lags­vin­ner to år på og ble «Årets lo­kal­avis» i vår. Det er noe helt spe­si­elt for folk å hav­ne i lo­kal­avi­sa på pa­pir og på nett. En avis skal va­ere kri­tisk, men er også li­met i et lo­kal­sam­funn. – Hvor­dan har mot­ta­kel­sen her va­ert?

– Folk på gata kjen­ner meg ikke igjen her enda. Så jeg har ver­ken fått gra­tu­la­sjo­ner el­ler blitt ut­skjelt. På avis­hu­set har mot­ta­kel­sen va­ert god. Selv om de an­sat­te har va­ert mis­for­nøy­de med pro­ses­sen, har de skilt pro­sess fra per­son. – Hva ser du mest frem til?

– Det jeg ser mest frem til er å va­ere med på å gjø­re la­get jeg le­der, enda bed­re. Vi skal le­ve­re jour­na­lis­tikk som set­ter Lis­ter på dags­or­den. Jeg sy­nes det er fan­tas­tisk at pres­sen kan gjø­re en for­skjell for en­kelt­men­nes­ker, at vi kan av­kle makt­per­soner til­ra­ner seg for­de­ler ikke skul­le hatt og jeg gle­der meg til bilde­ka­ru­sel­ler fra barne­idrett. Ny­hets­va­ne­ne til folk på Gåse­hol­men er de sam­me på Grim i Kris­tian­sand, på Grü­ner­løk­ka i Oslo og på Green­wich Vill­la­ge i New York; folk er opp­tatt av ny­he­ter de kan tro på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.