Ut­plas­sert på SFO

24-årin­gen fra Sy­ria som er sik­tet for draps­for­søk, var i 2015 ut­plas­sert på SFO.

Lister - - FORSIDE - Av Karl Bir­ger Sael­ør

24-årin­gen fra Sy­ria som er sik­tet for to draps­for­søk, har tid­li­ge­re hatt språk­prak­sis ved SFO på Sun­de sko­le.

Det var om kvel­den 3. mai i år at man­nen stakk to lands­menn med kniv like uten­for Flekke­fjord sen­trum. Beg­ge lands­men­ne­ne ble al­vor­lig ska­det.

24-årin­gen ble på­gre­pet da­gen etter, og to sak­kyn­di­ge psy­kia­te­re me­ner nå at sy­re­ren var psy­ko­tisk un­der hen­del­sen og på tids­punk­tet for un­der­sø­kel­sen.

– De sak­kyn­di­ge har kon­klu­dert med at 24-årin­gen er straffe­retts­lig util­reg­ne­lig og li­der av pa­ra­no­id schi­zo­fre­ni, sier po­liti­ad­vo­kat Be­rit Wox­en til Lis­ter.

Høs­ten 2015

Ny­lig fikk Lis­ter tips om at sy­re­ren had­de job­bet ved SFO på Sun­de sko­le. Rek­tor Tu­rid Lit­le­hei Fos­se på Sun­de sko­le har be­kref­tet at man­nen var i språk­prak­sis ved sko­lens Sfo­av­de­ling. Hun var selv ikke rek­tor på sko­len da 24-årin­gen var i prak­sis der.

Uto­ver det­te har rek­tor svart føl­gen­de på mail på våre spørs­mål:

– Når var han an­satt og hva var han an­satt som?

–Man­nen var ikke an­satt ved Sun­de sko­le, han var i språk­prak­sis på vår Sfo-av­de­ling. Han var noen ti­mer på fre­da­ger høs­ten 2015.

– Mer­ket dere noe spe­si­elt på man­nen da han var an­satt hos dere? Opp­før­te han seg nor­malt i sin om­gang med barn?

– Man­nen opp­før­te seg nor­malt.

Vur­dert av NAV – Hvil­ke vur­de­rin­ger gjør dere på for­hånd av folk som an­set­tes hos dere til å ar­bei­de med barn?

– Når noen skal ha språk­prak­sis hos oss, blir ved­kom­men­de vur­dert av NAV som en ak­tu­ell kan­di­dat. Le­der har sam­ta­le med ved­kom­men­de.

–Had­de man­nen gyl­dig po­liti­at­test?

– Vi har ru­ti­ner på å inn­hen­te po­liti­at­test for de som skal job­be/ ha prak­sis i SFO/ sko­le.

– Hva ten­ker du om at en av de­res tid­li­ge­re an­sat­te nå er sik­tet for to draps­for­søk og li­der av parao­no­id schitzo­fre­ni?

–Man­nen var ikke an­satt på Sun­de sko­le.

– Kom­mer dere til å inn­skjer­pe ru­ti­ne­ne ved frem­ti­di­ge an­set­tel­ser?

– Det­te var en språk­prak­sis­plass, ikke en an­set­tel­se. Vi fort­set­ter vårt sam­ar­beid med NAV for å gi per­soner på in­tro språk­prak­sis.

24-årin­gen er nå over­ført fra feng­sel til psy­kia­trisk av­de­ling på Sør­lan­det syke­hus. Det­te be­kref­ter po­liti­ad­vo­kat Be­rit Wox­en. Han ble holdt fengs­let si­den hen­del­sen fant sted i mai på grunn av ri­si­ko for nye volds­hand­lin­ger og frykt for at han vil­le stik­ke av der­som han ble løs­latt.

På syke­hus

– Sa­ken er ikke helt fer­dig etter­fors­ket, men det er ak­tu­elt å inn­stil­le på tvun­gent psy­kisk helse­vern, men det­te er det stats­ad­vo­ka­ten som ende­lig tar stil­ling når han får sa­ken på sitt bord, sier Be­rit Wox­en.

Hun kjen­ner ikke til at 24-årin­gen i 2015 had­de språk­prak­sis ved SFO på Sun­de sko­le, men un­der­stre­ker at de sak­kyn­di­ge­re vur­de­rin­ge­ne som nå er gjort gjel­der tids­punkt for hen­del­sen og på tids­punkt un­der­sø­kel­se­ne er gjort. Un­der­sø­kel­se­ne sier in­gen­ting om man­nens til­stand til­ba­ke i tid.

Lis­ter har bedt om kom­men­tar fra Flekke­fjords lens­mann As­bjørn Skå­land, men han kjen­ner ikke til at sy­re­ren har va­ert ved SFO på Sun­de sko­le. Han øns­ker der­for ikke å ut­ta­le seg om sa­ken.

24-årin­gen fra Sy­ria had­de språkp rak­s­is på Sun­de sko­le i 2015.

FOTO: TORREY ENOKSEN

Po­li­ti­et er her på åste­det for kniv­stik­kin­gen rett uten­for Flekke­fjord sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.