– Jeg er stolt

No­mi­na­sjons­ko­mi­te­en i Far­sund Frp vil ha Ing­rid Wil­liam­sen som par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat.

Lister - - FORSIDE - Av Lars Erik Lar­sen og Tom Arild Stø­le

No­mi­na­sjons­ko­mi­te­en i Far­sund Frp øns­ker at Ing­rid Wil­liam­sen skal bli par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat.

Det kom­mer fram etter et møte tors­dag kveld hvor no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en sat­te opp sin lis­te, som nå blir sendt ut til med­lem­me­ne for inn­spill. Etter Wil­liam­sen føl­ger John­ny Deisz, Alf Kon­rads­en og Me­rethe Sy­vert­sen, iføl­ge Hen­ning Skums­voll i ko­mi­te­en.

–Vi sat­te Ing­rid øverst for­di hun er en dyk­tig po­li­ti­ker og det er na­tur­lig at hun får mu­lig­he­ten når Lars Tjel­land ikke øns­ker.

– Stolt

Wil­liam­sen var ikke klar over at hun sto på topp da Lis­ter ring­te hen­ne klok­ken 21.

–Jeg er stolt over at de øns­ker å ha meg på topp. Si­den ting ble som de ble, med at Lars vil trap­pe ned, er jeg vel­dig godt for­nøyd.

Wil­liam­sen had­de va­ert vel­dig godt for­nøyd med andre­plass også, om Tjel­land had­de fort­satt.

– For meg had­de det va­ert en selv­føl­ge at Lars sto på topp, om han øns­ket det selv. Lars er enorm, og jeg er vel­dig glad for at han ikke trek­ker seg helt til­ba­ke, selv om han øns­ker å bru­ke mind­re tid på po­li­tik­ken.

Til dis­po­si­sjon

Det var tors­dag etter­mid­dag at det ble klart Tjel­land øns­ker å bru­ke mind­re tid på po­li­tik­ken og ikke øns­ket første­plas­sen.

–Jeg har med­delt ko­mi­te­en at jeg stil­ler meg til dis­po­si­sjon et godt styk­ke nede på lis­ta til kom­mune­val­get, og trek­ker meg der­for ikke helt ut av po­li­tik­ken. Det vil­le ha va­ert for dras­tisk. Så får vi hel­ler se om jeg kan bi­dra på en måte og kan­skje va­ere vara­re­pre­sen­tant i kom­mune­sty­ret, sa Tjel­land.

Tjel­land un­der­stre­ket at Far­sund Frem­skritts­par­ti gjen­nom fle­re år har byg­get opp det han be­skri­ver som et me­get sterkt team der dyk­ti­ge kan­di­da­ter kom­mer til å fyl­le de øvers­te plas­se­ne på en ut­mer­ket måte.

– Jeg er der­for trygg på at vi kom­mer til å gjen­nom­føre en god valg­kamp, og bli godt re­pre­sen­tert i nes­te kom­mune­styre­pe­rio­de

For meg had­de det va­ert en selv­føl­ge at Lars sto på topp, om han øns­ket det selv. ING­RID WIL­LIAM­SEN

og få gjen­nom­slag for mye god Frp-po­li­tikk, sier Lars Tjel­land.

Ord­fø­rer-klar

Om alt går etter pla­nen blir Wil­liam­sen of­fi­si­elt par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat i no­vem­ber. Det enes­te som kan hind­re det­te er alt med­lem­me­ne ikke øns­ker hen­ne.

– Had­de jeg ikke følt at jeg had­de med­lem­me­nes til­lit, had­de jeg ikke sagt meg vil­lig til å stå på topp da Lars vil­le ut. Men alt kan skje. Jeg skal uan­sett om jeg blir en el­ler to kjem­pe for par­ti­et.

– Men du er klar for å bli ord­fø­rer?

–Ja, det vil jeg si. Min ster­kes­te egen­skap er kan­skje at jeg er flink med men­nes­ker og til å lyt­te. Det er vik­tig som ord­fø­rer. Prø­ve å hjel­pe der jeg kan. Og hvis ikke jeg kan hjel­pe, for­kla­re hvor­for jeg ikke kan det.

Ved for­ri­ge valg end­te Frp opp med 20,4 pro­sent i Far­sund og fikk med det seks man­da­ter i kom­mune­sty­ret. Wil­liam­sen me­ner par­ti­et bør ha mål­set­ting om minst 30 pro­sent etter nes­te valg.

– Det skal i hvert fall ikke stå på inn­sat­sen.

I nabo­kom­mu­nen Lyng­dal har Frps gruppe­le­der og kom­mu­nens vara­ord­fø­rer Michael Ste­ne valgt å si takk for seg fra po­li­tik­ken etter den­ne pe­rio­den.

Mis­tet mo­ti­va­sjon

Ste­ne har rett og slett mis­tet lys­ten, mye på grunn av at det til sta­dig­het blir stilt spørs­måls­tegn rundt hans egen ha­bi­li­tet i sa­ker fra and­re po­li­ti­ke­re.

– Når po­li­ti­ker­kol­le­ger opp­sø­ker min ar­beids­gi­ver for å ta opp det­te, mis­ter jeg lys­ten til å fort­set­te. Jeg er, og har all­tid va­ert nøye med hvil­ke hat­ter jeg har på meg, el­ler hvem jeg re­pre­sen­te­rer, sier han til Lyng­dals Avis.

FOTO: PRIVAT

Ing­rid Wil­liam­sen øns­ker å bli Far­sunds ord­fø­rer etter val­get nes­te år.

FOTO: TOM ARILD STØ­LE

Gir seg: Michael Ste­ne.

FOTO: CECILIE NIL­SEN

Trap­per ned: Lars Tjel­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.