Kost­ba­re his­to­ri­er

Lister - - NYHETER -

Nav er i ferd med å fase inn nye data­løs­nin­ger, noe som for­hå­pent­lig vil bety en len­ge etter­leng­tet for­bed­ring for man­ge tje­neste­bru­ke­re og for de an­sat­te i eta­ten. Men ting har tatt tid. Frem til for noen må­ne­der si­den var Nav-med­ar­bei­der­ne fort­satt hen­vist til et 40 år gam­melt sys­tem ba­sert på et na­er­me­re 60 gam­melt pro­gram­me­rings­språk, iføl­ge den fers­ke bo­ken Skatte­pen­ge­ne som for­svant av Af­ten­pos­ten-jour­na­list Hen­ning Carr Ekroll. Kost­ba­re his­to­ri­er om of­fent­lig sek­tor i ver­dens ri­kes­te land, ly­der den me­get­si­gen­de pre­sen­ta­sjo­nen av inn­hol­det. Ar­bei­det med å di­gi­ta­li­se­re alle

Nav-tje­nes­te­ne, som star­tet i 2012, er ett av ek­semp­le­ne på pro­sjek­ter som stop­pes og star­tes igjen mens mil­li­ar­de­ne rul­ler og ar­beids­da­gen sta­dig pre­ges av «en spa­get­ti av data­sys­te­mer».

FORSVARETS gi­gan­tis­ke It-pro­sjekt er et an­net ek­sem­pel som har gått som en åre­lang føl­je­tong i medie­ne. Her rul­let mil­li­ar­de­ne enda ras­ke­re, inn­til det hele – etter 21 år, åtte for­svars­mi­nist­re og tre for­svars­sje­fer – ble lagt på is. Og for til­rei­sen­de som måt­te ha lurt på når sper­re­por­te­ne på Oslos T-bane­sta­sjo­ner skal tas i bruk: Det skal de ikke. Pla­ne­ne om et fel­les elek­tro­nisk bil­lett­sys­tem for ho­ved­stads­om­rå­det stran­det etter 13 år.

DET MES­TE går jo bra i kom­mu­ner, fyl­ker og stat. Men hva gikk galt med det som gikk galt? Man­gel­full pro­sjekt­sty­ring er ett fel­les­trekk som lis­tes opp i bo­ken. Bygge­skan­da­len på Stor­tin­gets grunn og i Stor­tin­gets egen­re­gi hol­der som il­lust­ra­sjon. Men to and­re, til­bake­ven­den­de for­hold bør vies opp­merk­som­het. Po­li­tisk ved­tat­te mål­set­tin­ger for et pro­sjekt for­and­res un­der­veis. Og po­li­ti­ke­re har gjer­ne et roms­lig for­hold til pro­sjek­ter de har knyt­tet sto­re am­bi­sjo­ner til.

PRO­POR­SJO­NE­NE må ikke ta­pes av syne i den­ne dis­ku­sjo­nen. Nor­ge har en vel­fun­ge­ren­de of­fent­lig sek­tor. Men skan­dale­sa­ke­ne vi­ser sam­ti­dig et ikke ube­ty­de­lig for­bed­rings­po­ten­si­al. Og på alle trinn i et IT- el­ler an­net pro­sjekt som spren­ger alle tids- og kost­nads­ram­mer fin­ner vi både vin­ne­re og ta­pe­re. I kort­ver­sjon kan kon­su­lent­bran­sjen ut­ro­pes til øko­no­mis­ke vin­ne­re. På ta­per­si­den sit­ter eta­te­nes an­sat­te og sli­ter med for­el­de­te sys­te­mer, men først og fremst skatte­be­ta­ler­ne og de for­må­le­ne – og bru­ker­grup­pe­ne – eta­te­ne er til for.

Pro­por­sjo­ne­ne må ikke ta­pes av syne i den­ne dis­ku­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.