Ved­tak i navne­sak

Lister - - NYHETER -

Kart­ver­ket har gjort ved­tak om skrive­må­te­ne av føl­gen­de steds­navn i Far­sund kom­mu­ne: Åp­ta, Åpte­fos­sen, Åp­te­lia, Åp­te­fjor­den, Åp­tøya, Åpte­buk­ta, Åpte­heia.

Navne­sa­ken ble tatt opp av Kart­ver­ket i for­bin­del­se med ar­bei­det med kom­mu­nal til­de­ling av nye adres­se­navn i Kvi­nes­dal kom­mu­ne, noe som blant an­net om­fat­tet steds­nav­net Opof­te/ Oppof­te/ Oppof­ta. Steds­navn­tje­nes­ten for Østlandet og Ag­der ba Kart­ver­ket om at det sam­ti­dig ble reist navne­sak for steds­nav­net Åp­ta/ Of­te i Far­sund kom­mu­ne, for­di dis­se nav­ne­ne bur­de ses i sam­men­heng.

Steds­navn­tje­nes­ten send­te sine til­rå­din­ger til skrive­må­ter i brev da­tert 29. sep­tem­ber 2017, men på grunn av en in­tern svikt i Kart­ver­ket ble det­te bre­vet lig­gen­de ube­hand­let til juni i år, noe de sterkt be­kla­ger, frem­går det av ved­ta­ket.

– Vi ber Far­sund kom­mu­ne gjø­re ved­tak om skrive­må­ten av bygde­la­get Åp­ta. Vi ber Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne gjø­re ved­tak om skrive­må­ten av Åp­ta bru, som i dag skri­ves Of­te bru, he­ter det vi­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.