Dømt for be­dra­ge­ri for and­re gang

Lister - - NYHETER -

En 43 år gam­mel kvin­ne fra Lyng­dal må sone i feng­sel etter å ha blitt dømt for be­dra­ge­ri for and­re gang.

Kvin­nen har ved fle­re pe­rio­der unn­latt å mel­de inn rik­tig an­tall ar­beids­ti­mer til NAV på mel­de­kor­tet sitt. Opp­lys­nin­ge­ne på mel­de­kor­te­ne dan­net grunn­lag for auto­ma­tisk be­reg­ning og urett­mes­sig ut­be­ta­ling av til sam­men 149.639 kro­ner. De­ler av be­dra­get ble be­gått i prøve­ti­den for en dom hun fikk i 2016, da hun ble straf­fet for trygde­be­dra­ge­ri. Si­den den­ne sa­ken gjel­der nøy­ak­tig sam­me type kri­mi­na­li­tet - og at den skjed­de i prøve­ti­den - kom ret­ten fram til at det skul­le av­sies en fel­les dom for beg­ge sa­ke­ne.

Da sa­ken var oppe i Lis­ter ting­rett ons­dag la 43-årin­gen alle kort på bor­det og kom med en ufor­be­hol­den til­stå­el­se i sa­ken. Kvin­nen inn­røm­met også for­hol­de­ne i et po­liti­av­hør 27. no­vem­ber. Som føl­ge av at det tok så lang tid fra av­hø­ret, da sa­ken i rea­li­te­ten var fer­dig etter­fors­ket, til den kom opp i ret­ten, ble vekt­lagt i for­mil­den­de ret­ning for kvin­nen. Det sam­me ble det fak­tum at hun som nevnt har inn­røm­met be­dra­ge­ri­et.

På­tale­myn­dig­he­ten øns­ket å straf­fe kvin­nen med 50 da­ges feng­sel, hvor 30 da­ger ble gjort be­tin­get, som en fel­les­straff for beg­ge sa­ke­ne. Ret­ten men­te den­ne straf­fen var pas­sen­de, men gjor­de 35 da­ger be­tin­get i ste­det for 30. Det be­tyr 15 da­gers ube­tin­get feng­sel for kvin­nen fra Lyng­dal.

43-årin­gen har er­k­la­ert at hun ved­tar dom­men og vil alt­så ikke anke sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.