– Vis­te god opp­før­sel

Lister - - NYHETER -

Lis­ter har bedt om kom­men­ta­rer fra Fau-le­der på Sun­de sko­le, Cecilie Nil­sen. Hun har svart det­te på SMS, etter å ha blitt for­klart at sa­ken gjel­der 24-årin­gen fra Sy­ria som er sik­tet for to draps­for­søk og nå er blitt er­k­la­ert util­reg­ne­lig.

– Den­ne sa­ken har jeg al­le­re­de før som­mer­fe­rien va­ert i kon­takt med sko­len om. Sfo-le­der og rek­tor for­sik­ret meg om at den ak­tu­el­le per­sonen vis­te god opp­før­sel den ti­den prak­si­sen var­te og ikke vis­te tegn på å va­ere util­reg­ne­lig. Jeg har til­lit til skole­le­del­sens ut­ta­lel­se ved­rø­ren­de det. Om jeg hus­ker rett, var det for øv­rig bare snakk om noen få ti­mer i uken som ved­kom­men­de var på SFO, der hen­sik­ten var å få språk­prak­sis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.