Sam­funns­straff for po­liti­vold

Kvin­døl (26) dømt i ting­ret­ten

Lister - - NYHETER - Av Karl Bir­ger Sael­ør

En 26-åring fra Kvi­nes­dal er dømt til 33 ti­mers sam­funns­straff etter vold mot en po­liti­be­tjent på lege­vak­ten i Flekke­fjord.

Hen­del­sen fant sted i april i år, da kvin­dø­len had­de va­ert på ute­ste­det Hes­tens Bøn i Flekke­fjord sen­trum. Han ble over­sta­dig be­ru­set og hav­net på lege­vak­ten på syke­hu­set. 26-årin­gen opp­før­te seg ut­age­ren­de, og syke­hus-per­so­na­let ba om po­li­ti­ets as­si­stan­se.

1,66 i pro­mil­le

Da to be­tjen­ter an­kom lege­vak­ten, nek­tet kvin­dø­len å rei­se seg opp. Han vil­le sove vi­de­re. En av be­tjen­te­ne tok da tak i ham, og ble først til­delt noen let­te slag i ma­gen. Etter at man­nen had­de reist seg opp, ble be­tjen­ten slått i ma­gen med et hardt knytt­neve­slag. Da rea­ger­te po­liti­man­nen med å leg­ge 26-årin­gen i bak­ken og set­te på ham hånd­jern.

Kvin­dø­len be­stri­der ikke at han har gjort som po­liti­be­tjen­ten har for­klart og er­kjen­ner straffe­skyld. Men han kun­ne ikke hus­ke hva som had­de skjedd på lege­vak­ten; han kun­ne hel­ler ikke hus­ke at han had­de druk­ket så mye.

På tu­ren til ar­res­ten i Kris­tian­sand ble det tatt ut­ån­dings­prø­ve av 26-årin­gen. Den­ne ga ut­slag til­sva­ren­de 1,66 i pro­mil­le.

For­sva­rer, ad­vo­kat Kje­til Hauan An­der­sen, me­ner at hans kli­ent kun­ne ha blitt ut­satt for et ufri­vil­lig rus­mid­del­inn­tak, men ret­ten me­ner det ikke fin­nes re­el­le holde­punk­ter som be­grun­ner en slik mis­tan­ke.

Un­der tvil

Kvin­dø­len er tid­li­ge­re straffe­dømt for kjø­ring i rus­på­vir­ket til­stand og over­tre­del­se av nar­ko­lov­giv­nin­gen. Han er ikke tid­li­ge­re straf­fet for vold, trus­ler el­ler for­ulem­ping.

Ting­ret­ten har be­mer­ket at det er ster­ke all­menn­pre­ven­ti­ve hen­syn som gjør seg gjel­den­de i sa­ker om vold mot of­fent­lig tje­neste­mann. Den kla­re ho­ved­re­ge­len ved slik kri­mi­na­li­tet er at det skal idøm­mes ube­tin­get feng­sel, men i det­te til­fel­let er ting­ret­ten un­der tvil kom­met til at det bør idøm­mes sam­funns­straff.

33 ti­mers sam­funns­straff skal gjen­nom­fø­res med en gjen­nom­fø­rings­tid på 120 da­ger. Det er da gjort fra­drag for to da­ger som kvin­dø­len har sit­tet i va­re­tekt.

Som ak­tor møt­te, po­liti­ad­vo­kat Ka­ja Michael­sen, mens so­ren­skri­ver Ro­bert Versland var ting­ret­tens le­der.

FOTO: TOM ARILD STØ­LE

Vol­den mot po­liti­man­nen fant sted her på lege­vak­ten på syke­hu­set i Flekke­fjord i april i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.