La­e­rings­verk­ste­det har over­tatt

Lister - - NYHETER -

La­e­rings­verk­ste­det AS har over­tatt ei­er­ska­pet av Eple­ha­gen barne­hage i Lyng­dal.

Over­ta­kel­sen fant for­melt sted 31. au­gust.

Det opp­ly­ser re­gion­le­der Le­ne Da­ni­el­sen i La­e­rings­verk­ste­det AS om i en e-post til Lyng­dal kom­mu­nes barne­hage­råd­gi­ver Odd­run Rek­vik.

– Vi vil bru­ke ti­den frem­over til å bli kjent, og har in­gen pla­ner om end­rin­ger i drif­ten per i dag. Vi gjen­nom­fø­rer mø­ter med per­so­na­let og med for­eld­re for å in­for­me­re om La­e­rings­verk­ste­det nå i star­ten av sep­tem­ber. Vi er godt kjent i Lyng­dal kom­mu­ne, og ser fram til å sam­ar­bei­de med dere også om den­ne barne­ha­gen, skri­ver Da­ni­el­sen i bre­vet.

Fra før dri­ver barne­hage­kje­den barne­hage både ved Fa­rå­na og på Rom i Lyng­dal. La­e­rings­verk­ste­det AS er Nor­ges størs­te pri­va­te barne­hage­kje­de, som dri­ver i un­der­kant av 200 barne­ha­ger i Nor­ge, samt cir­ka 70 barne­ha­ger og sko­ler i Sve­ri­ge. Kje­den har til sam­men na­er­me­re 6.000 an­sat­te og har 20.000 barn i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.