MX Sport leg­ges ned – men bu­tik­ke­ne be­står

Lister - - NYHETER - Av Karl Bir­ger Sael­ør

Bu­tik­ke­ne i Han­dels­par­ken i Lyng­dal og i Kvi­nes­dal sen­trum vil be­stå, selv om MX Sport-kje­den leg­ges ned.

– Det­te be­tyr ikke noe for drif­ten av bu­tik­ken min. Jeg kom­mer til å fort­set­te med sam­me pri­ser og sam­me va­rer. Nytt navn på bu­tik­ken er fore­lø­pig hel­ler ikke ak­tu­elt, sier bu­tikk­sjef Bjørn Veg­ge ved MX Sport Lyng­dal.

Veg­ge har va­ert i MX Sport­kje­den i rundt 25 år, og har dre­vet bu­tikk både i Al­le­en og Han­dels­par­ken.

–Det er en bein­tøff bran­sje; en kamp for til­va­er­el­sen. Men det ser noen­lun­de bra ut. Det blir blå tall i år også, sier Bjørn Veg­ge.

Kol­le­ga Jan Ivar Ris­nes ved MX Sport Kvi­nes­dal ei­er bu­tik­ken sin, og ser ikke for seg at kjede­ned­leg­gel­sen vil be­tyr vel­dig mye.

–Det­te er nok­så nytt og jeg har ikke tatt stil­ling til om jeg skal be­hol­de nav­net el­ler byt­te til noe nytt. Det er en mu­lig­het å fin­ne en ny kje­de, men sann­syn­lig­vis kom­mer jeg til å fort­set­te drif­ten uten kje­de, sier Ris­nes.

Som Bjørn Veg­ge leg­ger han ikke skjul på at det er tøff bran­sje å dri­ve i.

– Det går greit, men det er kamp om kun­de­ne. Hel­dig­vis har jeg «ho­det over van­net» og le­ve­rer blå tall, sier Jan Ivar Ris­nes.

Til Da­gens Na­e­rings­liv sier topp­sjef Pet­ter Bjør­heim at sports­kje­den med 70–75 bu­tik­ker i fle­re år har jak­tet på løs­nin­ger.

– Un­der­veis har vi vur­dert det mes­te. Til slutt en­der det med at vi må gjø­re det­te, sier han.

FOTO: TORREY ENOKSEN

Kje­den leg­ges ned, men MX Sport Lyng­dal vil be­stå, for­sik­rer bu­tikk­sjef Bjørn Veg­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.