– Uak­sep­ta­bel si­tua­sjon

Stal­lei­er Ore­fel­len er kri­tisk til ve­te­ri­na­er­man­gel

Lister - - NYHETER - Av Tom Arild Stø­le

Stal­lei­er Hans-ove Ore­fel­len i Van­se me­ner det er uhold­bart at det ikke er mu­lig å få tak i ve­te­ri­na­er på kvelds- og nat­tes­tid.

– Det er ikke of­te vi har be­hov for ve­te­ri­na­er, men den da­gen det er akutt, og det ikke er er noen ve­te­ri­na­er på jobb, hva gjør vi da? spør Ore­fel­len.

– Noe må gjø­res

Han og hans ek­te­fel­le har ni hes­ter, et esel og to hun­der på Ske­i­me på Lis­ta.

– Si­tua­sjo­nen slik den er nå, er uak­sep­ta­bel. Man vet jo ald­ri når man får be­hov. Noe må gjø­res. Jeg vet ikke hva, men det er vel noe øko­no­mi in­ne i bil­det her, som gjør at si­tua­sjo­nen er som den er, sier Hans­ove Ore­fel­len.

Kom­mu­ne­ne Far­sund, Lyng­dal, Lin­des­nes og Man­dal har si­den 2008 hatt et sam­ar­beid om en fel­les ve­te­ri­na­er­tje­nes­te og vakt­ord­ning.

Fram til ja­nu­ar 2018 had­de kom­mu­ne­ne av­ta­le med fire ve­te­ri­na­erer om vakt­tje­nes­te. Iføl­ge Far­sund kom­mu­nes jord­bruks­sjef Aud Ire­ne Vat­land, som er kon­takt­per­son for drifts­an­svar­li­ge kom­mu­ne, fun­ger­te ord­nin­gen me­get bra fram til da.

Hver fjer­de vakt

Nå står man imid­ler­tid kun igjen med tre ve­te­ri­na­erer, noe som gjør at man mang­ler én ve­te­ri­na­er for å fyl­le opp vakt­pla­ne­ne.

I prak­sis be­tyr det­te at hver fjer­de vakt, som om­hand­ler etter­mid­dag, kveld og natt er ube­man­net. Ut året er det snakk om 22 vak­ter der dyre­ei­ere ikke vil kun­ne få hjelp der­som det opp­står et akutt be­hov.

Penge­sek­ken tok slutt i som­mer, og kom­mu­ne­ne har al­le­re­de be­gynt å få re­ak­sjo­ner på at ting ikke er på stell.

Jord­bruks­sje­fen i Far­sund skri­ver nå i et brev til ord­fø­rer­ne i de fire kom­mu­ne­ne som sam­ar­bei­der om ve­te­ri­naer­ord­nin­gen at hun øns­ker et snar­lig møte for å drøf­te hva som kan gjø­res. Hun vil med ord­fø­rer­ne dis­ku­te­re til­tak på kort sikt med tan­ke på å få be­man­net de ube­tjen­te vak­te­ne i høst. Vat­land øns­ker også å få på plass til­tak på leng­re sikt, for å få en va­rig løs­ning på pro­ble­met.

– Ved ut­lys­ning av tje­nes­ten for for­ny­ing av av­tale­pe­rio­de med ve­te­ri­na­ere­ne fra og med ja­nu­ar 2018, fikk vi kun til­bud fra tre ve­te­ri­na­erer. I håp om at si­tua­sjo­nen skul­le løse seg, og at det vil­le bli mu­lig å gjø­re av­ta­le med yt­ter­li­ge­re en ve­te­ri­na­er, har de tre del­ta­ken­de ve­te­ri­na­ere­ne tatt eks­tra­vak­ter og be­man­net vakt­ord­nin­gen på den­ne må­ten, for­kla­rer Vat­land i et brev til ord­fø­rer­ne i kom­mu­ne­ne som sam­ar­bei­der om ve­te­ri­naer­ord­nin­gen.

Lov­på­lagt

Nå opp­ly­ser hun at de til­gjen­ge­li­ge øko­no­mis­ke mid­le­ne er brukt opp, og at det ikke er noen ut­sik­ter til at man får re­krut­tert eks­tra ve­te­ri­na­er.

I bre­vet til kom­mu­ne­ne opp­ly­ser hun at det er man­gel på ve­te­ri­na­erer som kjø­rer prak­sis på pro­duk­sjons­dyr og hus­dyr.

– De tre ve­te­ri­na­ere­ne som del­tar i vakt­ord­nin­gen har prak­sis i Far­sund og Lyng­dal. Det­te med­fø­rer eks­tra ut­ford­ring knyt­tet til geo­gra­fisk av­stand når Lin­des­nes og Man­dal skal be­tje­nes av vak­ta. Det er for ti­den også man­gel på ve­te­ri­na­erer som kjø­rer prak­sis på pro­duk­sjons­dyr på dag­tid i dis­se to kom­mu­ne­ne, opp­ly­ser Vat­land i bre­vet.

Kom­mu­ne­ne er lov­på­lagt å ha en vakt­ord­ning. Ut­ford­rin­gen nå blir å fin­ne mid­ler til å fi­nan­siere den.

Hans-ove Ore­fel­len ved Stall Ske­i­me på Lis­ta me­ner det er uak­sep­ta­belt at kom­mu­ne­ne har ube­tjen­te ve­te­ri­na­er­vak­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.