– Godt ek­sem­pel på at sys

Syl­vi List­haug be­søk­te Far­sund om­sorgs­sen­ter

Lister - - NYHETER - Av Mo­na Wi­kø­ren

– Det­te er et godt ek­sem­pel på at sys­te­met fun­ge­rer. Vi må få frem de gode his­to­rie­ne og la­ere av dem.

Det sa Syl­vi List­haug, Frps høyt pro­fi­ler­te 1. nest­le­der da hun be­søk­te Far­sund og Lis­ta ons­dag.

Ing­rid Wil­liam­sen, nest­le­der i Far­sund Frp, er na­er venn av Me­berg som i jule­fe­rien fikk rygg­margs­ska­de og ble lam fra nak­ken og ned etter en bade­ulyk­ke i et svømme­bas­seng i Thai­land. Wil­liam­sen har va­ert en vik­tig støtte­spil­ler for Me­berg for å få på plass alle de prak­tis­ke tin­ge­ne i for­hold til om­byg­ging av hjem­met og bru­ke­styrt per­son­lig as­sis­tent.

– Me­berg har nå fått inn­vil­get 105 ti­mer bru­ker­styrt per­son­lig as­sis­tent i uken. Far­sund kom­mu­ne har va­ert helt fan­tas­tis­ke i den­ne sa­ken, un­der­stre­ker Wil­liam­sen som øns­ket at List­haug skul­le tref­fe Me­berg.

Det vil­le List­haug sva­ert gjer­ne.

Stor­tings­re­pre­sen­tant fra Aust-ag­der, Ås­hild Bru­un­g­un­der­sen, var også med på be­sø­ket og for­tal­te at det var Frp som i for­ri­ge stor­tings­pe­rio­de inn­før­te lov­fes­tet rett til bru­ker­styrt per­son­lig as­sis­tent.

– Men at det er lov­fes­tet be­tyr ikke all­tid at det fun­ge­rer ute i kom­mu­ne­ne. I Kris­tian­sand fikk vi høre at det ikke fun­ge­rer. Her fun­ge­rer det. Sli­ke his­to­ri­er må vi få frem, sa List­haug.

Im­po­nert

Hun ga også ut­trykk for at hun er im­po­nert over Me­bergs på­gangs­mot. Opp­tre­nin­gen etter rygg­margs­ska­der er om­fat­ten­de.

– I be­gyn­nel­sen klar­te jeg bare å syk­le i noen mi­nut­ter, men nå kla­rer jeg å syk­le i nes­ten en time. Høyre­kne­et er ikke helt med, så jeg må kon­sen­tre­re meg litt, men det er in­ter­es­sant når man mer­ker frem­skritt. Det er jo til ditt eget bes­te hvis du kla­rer å tre­ne og stå på, ut­tal­te 54-årin­gen fra Far­sund ny­lig i et leng­re in­ter­vju om den tra­gis­ke ulyk­ken. I sam­me in­ter­vju sa han: – Det hjel­per ikke å va­ere sur, egent­lig. Det er bare å prø­ve å kom­me seg på bei­na igjen,

Det gjen­tok han da List­haug var på be­søk.

– Det hjel­per utvil­somt å ha en slik inn­stil­ling som det du har, sa List­haug som øns­ker Me­berg lyk­ke til vi­de­re i re­ha­bi­li­te­rings­pro­ses­sen.

– Vel­dig stas

List­haugs be­søk på Lis­ta kom noe brått på de lo­ka­le parti­fel­le­ne. Ing­rid Wil­liam­sen for­tel­ler at hun ble kon­tak­tet man­dag med spørs­mål om de kun­ne ta i mot be­sø­ket. List­haug had­de aerend i Kris­tian­sand og Man­dal og had­de lyst til å be­nyt­te an­led­nin­gen til å opp­le­ve det ame­ri­kans­ke Lis­ta

Syl­vi List­haug (t.h.) be­søk­te Mor­ten Me­berg på Far­sund om­sorgs­sen­ter og lyt­tet in­ter­es­sert til det han selv og In

Syl­vi List­haug be­søk­te Mor­ten Me­berg på Far­sund om­sorgs­sen­ter og lyt­tet in­ter­es­sert til det han selv og Ing­rid Wil­liam­sen kun­ne for­tel­le om hans si­tua­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.