På trå­den

Lister - - MENINGER -

Sint, sur, for­nøyd el­ler opp­rørt? For­tell oss hva du har på hjer­tet. Ring oss på te­le­fon 38 39 50 24 mel­lom kl. 09.00 og kl. 21.00, el­ler send en e-post til re­dak­sjon@lis­ter24.no.

Tu­sen takk!

Jan Rob i Kvi­nes­dal IL har sendt oss den­ne yt­rin­gen per e-post:

– Kvi­nes­dal idretts­lag vil med det­te tak­ke alle som gav oss sin stem­me i Los-drømme­fi­na­le. To­talt fikk vi over 23.000 stem­mer, og ca 2.300 mer enn de som kom på andre­plass. Ald­ri har det blitt av­gitt så man­ge stem­mer i drømme­fi­na­len. Klub­ben har ikke fått stem­mer bare fra kvin­dø­ler, men også fra våre nabo­kom­mu­ner, fra meste­par­ten av lan­det og fra ut­lan­det. Tu­sen takk! Pen­ge­ne vi får, vil bli pløy­et di­rek­te inn i ut­vik­ling av Kvi­nes­dal sta­dion

Redaktør Jen­sen til­ba­ke

Odd As­lak­sen som er Lis­ter24-abon­nent har sendt føl­gen­de yt­ring om for­sla­get i le­ser­inn­legg tors­dag om rein­set­ting av Svein­ung W. Jen­sen som ansvarlig redaktør:

– Godt for­slag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.