Kamp for men­neske­verd

Lister - - MENINGER -

Hva slags fram­tid går vi i møte der­som men­neske­ver­det står på spill? In­gen sam­funn kan ta men­neske­verd som en selv­føl­ge. Et hvert sam­funn må føre kam­pen for alle men­nes­kers uni­ke ver­di, fra unn­fan­gel­se til na­tur­lig død. Den kam­pen vil KRF kjem­pe.

De sis­te uke­ne har vi sett sta­dig fle­re ung­doms­par­ti­er ta til orde for en abort­gren­se som i enda stør­re grad enn da­gens gren­se ut­ford­rer selve tan­ken om men­neske­ver­det.

Lis­ten er langt fra hyg­ge­lig les­ning for oss som kjem­per for men­neske­ver­det:

· So­sia­lis­tisk Ung­dom har tid­li­ge­re gått inn for å ut­vi­de ret­ten til selv­be­stemt abort inn­til 16. svan­ger­skaps­uke.

· Et en­stem­mig sen­tral­sty­re i AUF fore­slo nett­opp å ut­vi­de abort­gren­sen til 18 uker.

· Noen da­ger se­ne­re fore­slo Unge Venst­re å inn­føre fri abort til 24 uker.

· Den­ne uken ble det kjent at FPU ved­tok det sam­me som AUF på sitt lands­møte i april.

Ung­doms­par­ti­er skal tas på al­vor. Der­for skal for­sla­ge­ne de­res også tas på al­vor. For min del gjør for­sla­ge­ne meg enda mer mo­ti­vert til å kjem­pe for Krfs po­li­tikk for et ster­ke­re livs­vern. Ung­doms­par­ti­enes for­slag vil rok­ke ved men­nes­kets ukren­ke­li­ge ver­di, slik at be­gre­pet men­neske­verd nes­ten helt vil mis­te sin me­ning. For­sla­ge­ne fra ung­doms­par­ti­ene er så ra­di­ka­le at de ikke bare flyt­ter gren­ser som er til for å be­skyt­te men­neske­ver­det, men kon­se­kven­sen kan bli at dis­se gren­se­ne ut­ra­de­res full­sten­dig. Vi må ikke bare la oss pro­vo­se­re av for­sla­ge­ne, men ta opp kam­pen og kjem­pe mot.

Det kan nes­ten frem­stå som om fle­re av for­sla­ge­ne ikke er gjen­nom­tenk­te. Grun­nen til at jeg sier det, er at jeg hå­per at ek­sem­pel­vis Unge Venst­re ikke helt har tenkt gjen­nom sitt for­slag om å inn­føre fri abort til 24 uker. Kan de vir­ke­lig mene det­te sam­ti­dig som de vet at helse­per­so­nell på nors­ke syke­hus nå kan red­de barn helt ned i uke 21? Me­ner de vir­ke­lig at barn som kan over­le­ve selv uten­for mors liv, som selv kan pus­te, føle og ten­ke – skal kun­ne tas li­vet av?

Fra Krfs per­spek­tiv går dis­se for­sla­ge­ne i helt feil ret­ning.

Et vel­be­grun­net for­slag er å gi barn i mors liv retts­vern. For mye har end­ret seg si­den de opp­he­te­de abort­dis­ku­sjo­ne­ne på 70-tal­let. Den størs­te og frems­te end­rin­gen er at lege­vi­ten­ska­pen har ut­vik­let sva­ert so­fis­ti­ker­te me­to­der for å red­de barn som blir født alt­for tid­lig. Barn som på 70-tal­let ble født for tid­lig og som ikke kun­ne red­des, kan nå over­le­ve. Dis­se bar­na tren­ger et retts­vern – ikke en yt­ter­li­ge­re svek­kel­se!

KRF kan og skal kjem­pe mot dis­se for­sla­ge­ne. Vi øns­ker et styr­ket retts­vern for det ufød­te liv i mot­set­ning til hva som vil bli kon­se­kven­se­ne der­som ung­doms­par­ti­enes frem­tids­bil­der blir vir­ke­lig­het.

Vi re­gist­re­rer at de men­neske­verd­fiendt­li­ge for­sla­ge­ne kom­mer fra både høyre­si­den og venstre­si­den.

Det vi­ser ty­de­lig at Krfs stem­me i dis­se de­bat­te­ne ikke bare er sårt til­trengt, men helt av­gjø­ren­de for å sik­re at men­neske­ver­det også i fram­ti­da skal be­stå.

Hans Fred­rik Grø­van,

stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.