Mer di­rekte­de­mo­kra­ti

Lister - - MENINGER -

De­mo­kra­te­ne har en grunn­leg­gen­de til­lit til at folk flest selv har for­ut­set­nin­ger for å ta de­mo­kra­tis­ke be­slut­nin­ger om vik­ti­ge spørs­mål. Der­for øns­ker vi i mye stør­re grad for­plik­ten­de folke­av­stem­nin­ger. En mo­dell kan va­ere å sam­le for ek­sem­pel 100.000 un­der­skrif­ter med krav om en na­sjo­nal folke­av­stem­ning om et for­slag til lov­end­ring. Kun nors­ke stats­bor­ge­re skal ha rett til å del­ta i folke­av­stem­nin­ger. Vi øns­ker også at for­plik­ten­de folke­av­stem­nin­ger i mye stør­re grad skal bru­kes i lo­ka­le spørs­mål som ek­sem­pel­vis: Bom­pen­ger og ei­en­doms­skatt.

Alt for of­te har nors­ke myn­dig­he­ter ikke re­spek­tert ut­fal­let av folke­av­stem­nin­ger. Det­te gjel­der blant an­net de sis­te folke­av­stem­nin­ger om kom­mune­sam­men­slå­in­ger der fol­ket blir holdt for narr. De­mo­kra­te­ne me­ner at en slik man­gel på de­mo­kra­tisk sinne­lag fra stor­ting og re­gje­ring er uhørt. Ved å inn­føre bin­den­de folke­av­stem­nin­ger vil en slik over­kjø­ring av det nors­ke folk «rett og slett» bli lov­stri­dig og umu­lig­gjort.

Vi­dar Klep­pe,

Tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tant og po­li­tisk nest­le­der for De­mo­kra­te­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.