– Det blir gøy å kom­me i gang

Lister - - SPORT -

I Aud­ne­dal ser Grind­heim­da­me­ne frem til å kom­me i gang med se­son­gen.

–Den kom­mer litt brått på si­den det len­ge var usik­kert om vi kun­ne stil­le lag, og vi kom der­for sent i gang med opp­kjø­rin­gen. Men det blir gøy å kom­me i gang, sier tre­ner An­vor Tvei­ten til re­gion­avi­sen Lis­ter.

– Hvor­dan ser det ut hos dere nå før se­rie­start?

– Vi er man­ge spil­le­re og har fått noen gode tre­nin­ger med godt opp­møte og god inn­sats nå før se­rie­start. Vi er en fin sam­men­set­ning av gam­le, unge, nye, samt noen som re­tur­ne­rer til hånd­bal­len etter både kort pau­se og etter fle­re års pau­se. Nå job­ber vi med å få en fel­les hånd­ball­for­stå­el­se og bli sam­spil­te, sier Tvei­ten.

Hun ser for seg en se­song hvor de vil kun­ne ut­vik­le oss som lag, og en se­song hvor de unge og de nye spil­ler­ne får og tar an­svar.

– Så ser jeg for meg at må­let blir å etab­le­re seg trygt i di­vi­sjo­nen. Sam­ti­dig går vi all­tid på ba­nen for å vin­ne, sier Tvei­ten.

Og al­le­re­de i de­res førs­te kamp for se­son­gen ven­ter Far­sund IL på hjemme­bane,

– Det er all­tid gøy med lo­kal­opp­gjør, noe det blir fle­re av i den­ne se­son­gen. Men det blir jo spen­nen­de å prø­ve seg mot de som ryk­ket ned fra 3. di­vi­sjon al­le­re­de i førs­te kam­pen, sier Tvei­ten.

– Hvor­dan fø­ler du la­get står nå sam­men­lig­net med for­ri­ge se­song?

– For det førs­te har vi mis­tet våre dyk­ti­ge tre­ne­re som vi kom­mer til å mer­ke godt. Sam­ti­dig er det fle­re ru­ti­ner­te, sen­tra­le spil­le­re som har gitt seg. Men så har vi fått spil­le­re til­ba­ke og nye spil­le­re har kom­met til, så det blir vel­dig spen­nen­de å se hvor­dan vi står når se­son­gen går i gang. Skul­le det sit­te en le­dig tre­ner å lese det­te, så er den dø­ren enda ikke luk­ket, hvis noen vil lede en fin gjeng med mo­ti­ver­te glad­jen­ter, sier Tvei­ten.

Også i Flekke­fjord, som spil­ler i den sam­me pul­jen som FIL og Grind­heim, ser man fram til å ta fatt på en ny se­song i 4. di­vi­sjon.

–Vi gle­der oss til se­rie­start. Vi spil­ler en di­vi­sjon høy­ere i år, og har hatt en god opp­kjø­ring. Det ser bra ut, og vi har en mål­set­ting om å spil­le i 4. di­vi­sjon også nes­te se­song, sier tre­ner Kåre Lar­sen til re­gion­avi­sen Lis­ter.

FOTO: PRIVAT

Grind­heim-tre­ner An­vor Tvei­ten ser frem til ny se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.