Gjen­tar barne­idretts­sko­len

Lister - - SPORT - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

Kul­tu­ren­he­ten i Kvi­nes­dal kom­mu­ne in­vi­te­rer ele­ver i 2. og 3. klas­se til å del­ta på barne­idretts­sko­len in­ne­va­eren­de skole­år.

Barne­idretts­sko­len er et til­bud til ele­ver som går i 2. og 3. klas­se. Et av må­le­ne med barne­idretts­sko­len er at del­ta­ker­ne skal få prø­ve seg i uli­ke ty­per idrett, uten å måte mel­de seg inn i den en­kel­te klubb/idretts­lag.

– I Kvi­nes­dal har vi i fle­re år hatt et slikt til­bud, og vi kom­mer til å til­by det­te i år også. Som del­ta­ker i barne­idretts­sko­len vil du få mu­lig­het til å prø­ve sju for­skjel­li­ge idret­ter. Dis­se er hånd­ball, turn, fot­ball, svøm­ming, ski, ka­ra­te og klat­ring. Det blir tre gan­ger med hver idrett unn­tatt ski med to gan­ger, opp­ly­ser kul­tur­kon­su­lent Ar­ne John­sen i et brev som er sendt ut til alle 2. og 3. klas­sin­ger i Kvi­nes­dal kom­mu­ne og de­res fore­sat­te.

Barne­idretts­sko­len vil star­te opp etter høst­fe­rien og vil hol­de på frem mot påske, opp­ly­ses det vi­de­re. Etter at sis­te idrett er fer­dig vil det bli en av­slut­nings­fest.

De som øns­ker plass kan re­gist­re­re seg på Kvi­nes­dal kom­mu­nes hjemme­side. De førs­te som mel­der seg på får plass. Sis­te frist for på­mel­ding er 28. sep­tem­ber.

Barne­idretts­sko­len har plass til 50 del­ta­ke­re. De vil bli delt i to el­ler tre grup­per av­hen­gig av idrett, og etter al­der/bo­sted. Opp­leg­get vil bli holdt på ons­da­ger.

FOTO: TOM ARILD STØ­LE

Idretts­gle­den kan fort­set­te å blomst­re i Kvi­nes­dal un­der barne­idretts­sko­len. Bil­det er tatt un­der grende­ka­ru­sell-lø­pet på Aus­ter­da­len sko­le tirs­dag 11. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.