Et svin på tur til Pe­king

Lister - - GOD HELG -

Det svi­net har for­kledd seg som en and! Og det hele gikk i ra­sen­de fart.

Ta­co, wie­ner­pøl­ser, fros­sen­piz­za og fer­di­ge sup­per blir of­te red­nin­gen når man kun har et 30-mi­nut­ter­s­vin­du etter barn er hen­tet fra barne­ha­gen el­ler sko­len, og fot­ball, turn, korps el­ler burs­dag er nes­te post på pro­gram­met.

Men det fin­nes en spen­nen­de rett som går like kjapt som de gam­le tra­ver­ne – nem­lig min 1-2-3-ver­sjon av pe­king­and. For å hol­de tem­po­et oppe an­be­fa­ler jeg å in­ves­te­re i en man­do­lin – et ja­pansk kjøk­ken­verk­tøy som kan høv­le grønn­sa­ker i tyn­ne ski­ver. I til­legg til kni­ven på man­do­li­nen kan man også set­te på et spe­sial­blad som la­ger tyn­ne strim­ler i en fei. Man­do­lin kan kjø­pes i kjøk­ken­ut­styrs­bu­tik­ker, in­klu­dert man­ge nett­bu­tik­ker.

TRADISJONELT blir pe­king­and la­get på hele en­der som får luft­tør­ke og mod­nes. Man dyt­ter en pum­pe inn mel­lom skin­net og kjøt­tet, og blå­ser inn luft så skin­net se­pa­re­res fra kjøt­tet. Det­te gjø­res før varme­be­hand­ling. Skin­net slip­per fet­tet på inn­si­den, og man står igjen med et vel­dig tynt skinn.

Etter en run­de med pum­pen blir an­den for­vel­let i et stort ko­ken­de bad av kraft til­s­makt soya­saus og kryd­der som stjerne­anis og for­skjel­li­ge pep­pe­r­ar­ter. Så hen­ges an­den opp til tør­king, før den til sist blir ba­kes i en luk­ket ovn.

An­den ba­kes i hen­gen­de stil­ling, slik at den blir jevnt stekt rundt hele skrot­ten. Kjøt­tet blir mørt, og skin­net sprøtt og gyl­lent. Det er en vak­ker pro­sess med mye tra­di­sjon og hånd­verk. Se den på You­tube!

Panne­ka­ke­ne og hoi­sin-sau­sen plei­er jeg nor­malt å kjø­pe i asia­tis­ke bu­tik­ker – men den­ne ver­sjo­nen er også vel­dig god med nors­ke po­tet­ka­ker el­ler and­re type lom­per. Sau­sen kan man lage selv hjem­me, men skal jeg va­ere aer­lig, så li­ker jeg den kjøp­te best. Vil du uan­sett prø­ve deg på en hjemme­la­get hoi­sin, ko­ker du tør­ke­de apri­ko­ser sam­men med vann, soya­saus, inge­fa­er og løk. Det­te ko­kes til alt er mykt, og kjø­res glatt i en blen­der el­ler med en stav­mik­ser.

JEG PLEI­ER å ser­ve­re pe­kings­vi­net med vår­løk, agurk og gul­rot i strim­ler, men her kan du bru­ke det du selv øns­ker el­ler har til­gjen­ge­lig – det er godt med snit­tet sa­lat, avo­ka­do og for ek­sem­pel man­go om man har det.

Står gril­len fort­satt klar ute, vil jeg an­be­fa­le å gril­le nakke­ko­te­let­ter el­ler and­re styk­ker kjøtt på gril­len. Pens­le kjøt­tet med hoi­sin­sau­sen ett mi­nutt før du tar det av og lar det hvi­le. Noe an­net som er fryk­te­lig godt, er å bake stør­re styk­ker kjøtt som «pul­led pork» og sma­ke det til med den søte hoi­sin sau­sen før du set­ter det på bor­det, klart til å mon­te­res i lom­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.