Rød­vin fra port­vi­nens dal

Lister - - GOD HELG - Av Knut-es­pen Mi­sje / NTB

Dou­ro­da­len er mest kjent for sine ele­gan­te port­vi­ner. Men re­gio­nen kan også by på knall­gode rødvi­ner.

Pe­kings­vi­net kan pas­se godt med både røde og hvi­te vi­ner. Jeg gikk for en rød­vin den­ne uken

SOM PORTVINSELSKER har jeg ra­da­ren inn­stilt på Dou­ro­da­len, som har le­vert et øken­de an­tall gode rødvi­ner de sis­te ti­åre­ne Man­ge av dis­se kom­mer fra den øvers­te de­len av da­len, Dou­ro Su­perior. Her, langt in­ne i da­len, er det varmt og tørt. For­hol­de­ne er gode for pro­duk­sjon av aro­ma­tis­ke, smaks­rike og hold­ba­re rødvi­ner.

Pas­sa­gem Re­ser­va 2015 (va­renr. 10203201, kr 227,90, bu­tikka­te­go­ri 4) er et re­la­tivt nytt pro­sjekt fra fol­ke­ne bak port­vins­pro­du­sen­ten Quin­ta de la Ro­sa. De kjøp­te den 100 hek­tar sto­re ei­en­dom­men Quin­ta das Ban­dei­ras i 2005. Her var det den gang 9 hek­tar vin­mar­ker, men de nye ei­er­ne gikk umid­del­bart i gang med å plan­te 20 hek­tar til, med dru­ene Tou­riga Nacio­nal og Tou­riga Fran­ca. Mar­ke­ne lig­ger i skrå­nin­ger ned mot den ma­jes­te­tis­ke el­ven.

Na­bo­en de­res, Va­le Meao, er kjent for å lage en av om­rå­dets al­ler bes­te vi­ner. Det­te bor­ger for at plas­se­rin­gen av ei­en­dom­mens vin­mar­ker er per­fekt for å dyr­ke kva­li­tets­dru­er.

UKAS VIN er do­mi­nert av Por­tu­gals bes­te rødvins­drue, Tou­riga Nacio­nal, som blan­des med en god por­sjon Tou­riga Fran­ca og litt Sousão. Vi­nen mod­nes i 18 må­ne­der i frans­ke eike­fat før flaske­tap­ping. Vi­nen har en ny­de­lig dyp far­ge og en til­ta­len­de aro­ma av mod­ne skogs­ba­er, plom­mer og kryd­der. Aro­ma­en pas­ser ret­ten godt.

God fyl­de med fin frisk­het gjør vi­nen til et sva­ert hyg­ge­lig be­kjent­skap. Den mod­ne fruk­ten un­der­støt­tes av be­ha­ge­li­ge tan­ni­ner som spil­ler på lag med det smaks­rike svine­kjøt­tet. Tan­ni­ne­ne har­mo­ne­rer også fint med den sur­søte sau­sen.

Den­ne vi­nen er god å drik­ke nå, med sin ung­dom­me­li­ge og ge­ne­rø­se frukt. Men jeg kan også an­be­fa­le lag­ring i åtte til ti år, for den som har tid til å ven­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.