Kvi­nes­dals egen Geor

Lister - - GOD HELG - Av Arild Huse­fjeld

Det ble sagt om Gamle­hans på Røy­dan at han var sva­ert opp­tatt av de tid­ligs­te ame­ri­kans­ke pre­si­den­te­ne.

Han had­de et bil­de av de førs­te pre­si­den­te­ne på veg­gen i stua på Sjyn­ne­bak­kan.

Så opp­tatt var han av dis­se, at da han og kona In­ger (f. 1840) fikk en sønn i 1883 ble han døpt Hans Ge­org Washing­ton Han­sen.

I tid­lig al­der kal­te søn­nen seg for Hans Ge­org Washing­ton, se­ne­re da han kom til Ame­ri­ka, end­ret han nav­net til Ge­or­ge Washing­ton. Kvi­nes­dal had­de alt­så fått sin egen Ge­or­ge Washing­ton, el­ler Vas­sing­tonn som han ble kalt i bygda.

Bror til Gam­le-hans, Ole, had­de en sønn som også het Hans. For å skil­le dem ble den elds­te kalt Gam­le-hans og den yng­re fikk til­nav­net Hai­ten. Gam­le-hans, el­ler Hans Han­sen (1836-1921) som han het, var la­erer og gard­bru­ker, og en ak­tet mann i Kvi­nes­dal. Han had­de at­test på at han var god til å la­ere bar­na å lese og skri­ve:

«Se­mi­na­rist Hr. Hans Rød­land har va­e­ret La­erer for mine Børn i et Aar, i hvil­ken Tid han har udført alle Skole­fag til min sa­er­de­les Til­freds­hed. Lige­som og­saa Bør­ne­ne i den­ne kor­te Tid have gjort be­ty­de­li­ge Frem­skridt og tror saa­le­des med Bestemt­hed at kun­ne an­be­fa­le ham som en dyg­tig Be­sty­rer fex. i en Al­mue­sko­le. Lik­nes den 20de Juli 1863 S. Stan­ge Land­hand­ler»

GAM­LE-HANS var en nøy­ak­tig mann som før­te dag­bok og logg­før­te va­e­ret. I ned­teg­nin­ge­ne hans kan vi lese føl­gen­de:

«25te Juli 1889 Slaar lidt paa Duge­feda, si­den i Lia. En Tor­den­bøie. Washing­ton i Nae­set aa faar en Stomp»

Al­le­re­de som 6-åring ble søn­nen kalt Washing­ton av fa­ren, og måt­te ned lia til land­hand­le­ren for å kjø­pe brød.

Dag­bø­ke­ne vit­ner om mye strev med gards­drif­ten:

* Dy­ra var på bei­te på Kvi­nes­heia som­mers­tid

* Det var haging, gje­ting og mel­king på heia

* Om vår­en var det spred­ning av møkk på jor­de­ne med korg på ryg­gen

* Høy­ing med rygg­bø­rer si­den de ikke had­de hest

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.