Bli med til Då­reid

– Had­de det ikke va­ert for Då­reid-van­net had­de det va­ert en mer van­lig plass. Det er det som ska­per liv...

Lister - - FORSIDE - Av Bjørn Ho­el

Det sier inn­flyt­ter Dag­finn Kroslid. På Då­reid i Spind bor det 43 men­nes­ker. Avi­sen mø­ter et knip­pe av dem, og først ut er Dag­finn Kroslid. Han står nem­lig og ven­ter på oss som kom­mer kjø­ren­de inn fra Far­brot, i vei­krys­set på Gro­bo, som lig­ger en drøy kilo­me­ter fra fyl­kes­vei 43.

– Så kan jeg vise deg litt rundt før vi mø­ter de and­re, sier Kroslid venn­lig.

Selv er han inn­flyt­ter. Han og kona Thel­ma flyt­tet hit i 1975. Thel­ma er opp­vokst på Då­reid.

– Det­te er på en måte drømme­plas­sen vår. På som­mer­en har vi ikke be­hov for å rei­se vekk, un­der­stre­ker han.

NEDENFOR DET idyl­lis­ke hu­set de bor i, vok­ser det drøsse­vis med rho­do­dend­ron. Men blomst­rin­ger er over for i år. Han fin­ner li­ke­vel et bil­de som vi­ser hvor­dan det ser ut her i full blomst.

– Det er fak­tisk man­ge som har rho­do­dend­ron her, sier Dag­finn.

Men er det noe som vir­ke­lig drar opp på Då­reid så er det Då­reid­van­net, som lig­ger som et ge­di­gent sølv­smyk­ke som brer seg for­sik­tig gjen­nom land­ska­pet.

– Det er både et godt bade­vann og fiske­vann. Ør­ret og røye er det mye av; til og med sjø­ør­ret. Bek­ken går ned til Lyng­dals­fjor­den. Så når det er mye vann så kan det kom­me mye fisk opp, også laks, for­tel­ler Dag­finn og prø­ver å skju­le et lurt smil.

– Det har egent­lig va­ert en godt be­vart hem­me­lig­het. Men det mest van­li­ge er røye og ør­ret, helt rød fisk, for­kla­rer han.

Mel­lom Då­reid­van­net og hu­set de­res lig­ger det gam­le skole­hu­set, som var i bruk frem til midt­en av 60-tal­let. DAG­FINN TEGNER og for­tel­ler om uli­ke his­to­ris­ke for­hold her ute. Blant an­net trek­ker han frem Bru­hau­gen, som er et gårds­tun, el­ler klynge­tun fra mid­del­al­de­ren.

– Der er det et stab­bur som sann­syn­lig­vis er det elds­te i Spind, opp­ly­ser han.

Ved Då­reid­s­tran­da og Aspe­r­øy­sun­det er det fle­re jern­al­der­gra­ver, fem på rad fak­tisk, som lig­ger langs fjor­den.

– Som en ku­rio­si­tet kan jeg nevn­te at det gikk en sir­kus­båt på grunn ved Aspe­r­øy­sun­det tid­lig på 1960-tal­let. Bå­ten var på vei til Lyng­dal og had­de med ele­fan­ter og and­re dyr. Den ble dradd av grun­nen ved hjelp av rute­bå­ten MS «Eng­vold», i til­legg til lo­ka­le fiske­bå­ter og hjel­pe­re, for­tel­ler Kroslid.

Han opp­ly­ser dess­uten at det rundt år 1600 kun var en enes­te opp­sit­ter på Då­reid, nem­lig Kol­bent Då­reid.

I SPINDSBOKA på­pe­kes det at Då­reid-nav­net kom­mer av plante­nav­net Do­d­ra, og at det and­re led­det, eid, be­tyr flat strek­ning langs vann med fro­dig plante­vekst.

KONA TIL Dag­finn he­ter alt­så Thel­ma, som er født og opp­vokst på Då­reid.

– Det var stil­le og fre­de­lig, og kan­skje litt en­somt å vokse opp på Då­reid. Det var ikke så man­ge å leke med, sier Thel­ma, som rakk å gå de tre førs­te år på sko­le på Då­reid, før den ble ned­lagt.

– Vi gikk an­nen­hver dag på sko­len, til og med på lør­dag. Jeg tror vi var om­trent 10 ele­ver som gikk på den­ne sko­len, i førs­te-, and­re- og tred­je klas­se.

Ele­ve­ne kom fra ste­der som Far­brot, Vik, og Gro­bo, i til­legg til Då­reid.

Ekte­pa­ret føl­ger oss etter hvert med til en gjeng Då­reid-en­tu­si­as­ter som har sam­let seg uten­for den ny­byg­de hu­set til 25 år gam­le Emil Wil­lum­sen.

I TIL­LEGG til Dag­finn, Thel­ma og Emil tref­fer vi sist­nevn­tes far, Egil Wil­lum­sen. Dess­uten stil­ler sva­ert unge San­na Vik­to­ria, mo­ren Kris­ti­ne Lø­land og Jor­unn og Tor Ar­ve Åt­land opp.

Hu­set har det tatt to år å byg­ge og for Emil Wil­lum­sen var det helt na­tur­lig å byg­ge nytt hus her i den ind­re de­len av Då­reid. Han er opp­vokst her, og har fa­mi­lie bo­en­de like i naer­he­ten.

– Jeg har også en sam­bo­er som skal bo her, og det er et barn på vei. Her har jeg tenkt å bo res­ten av li­vet. Jeg tri­ves vel­dig godt her. Du kan gjør just hva du vil. Og så er det ikke så man­ge å ta hen­syn til. I opp­veks­ten var vi seks, sju styk­ker i noen­lun­de sam­me al­der, be­ret­ter Emil, og som gjer­ne be­nyt­ter fri­ti­den til å fiske å sage.

HAN ERIKKE sa­er­lig jakt­in­ter­es­sert, men mel­der at det er mye rå­dyr rundt og det jak­tes på elg i om­rå­det.

Når det gjel­der geo­gra­fisk plas­se­ring lig­ger Då­reid gans­ke midt i mel­lom Far­sund og Lyng­dal. Til Far­sund tar det drøyt 10 mi­nut­ter å kjø­re, og det er som re­gel dit man drar for å hand­le. For øv­rig var det først den­ne vår­en at man fikk vei­num­mer på Då­reid.

EN AN­NEN som er født og opp­vokst på Då­reid er Jor­unn Åt­land. Hun kan hus­ke både sin far­mor og far­far.

– Da jeg voks­te opp på 70-tal­let var vi en god del jevn­ald­ren­de. Jeg hus­ker for ek­sem­pel godt Egil Wil­lum­sen. Jeg sy­nes vi had­de en vel­dig god opp­vekst. Vi lek­te mye, og her en flott na­tur, som jeg set­ter vel­dig pris på ennå. Noen av oss var og let­te etter fugle­reir, og var mye og ba­det på som­mer­en. Vi gikk også mye på ski på vin­te­ren. Jeg kan hus­ke at vi byg­de hyt­te, sier Jor­unn Åt­land.

EGIL WIL­LUM­SEN for­tel­ler om slekt­nin­ger som har bodd på Då­reid helt til­ba­ke til midt­en av 1800-tal­let.

Tor Ar­ve Åt­land på sin side, for­tel­ler blant an­net at det iføl­ge folke­tel­lin­gen fra 1860-åre­ne på Skå­de­land der de bod­de, var 25 be­bo­ere.

– På Då­reid har vi også skotsk høy­lands­fe som bei­ter, sier Åt­land.

Den yngs­te blant den­ne gjen­gen er

San­na Vik­to­ria. Mo­ren er Kris­ti­ne Lø­land.

– Jeg bod­de et an­net sted en pe­rio­de, men jeg sav­net Då­reid. Og jeg vil at San­na Vik­to­ria skal ha det like greit som jeg had­de det. For vi had­de det fint, over­be­vi­ser Kris­ti­ne Lø­land.

Et knip­pe Då­reid-folk stil­te opp for avi­sen. Fra venst­re Dag­finn og Thel­ma Kroslid, Emil Wil­lum­sen, San­na Vik­to­ria og mo­ren Kris­ti­ne Lø­land, Jor­unn og Tor Ar­ve Åt­land og Egil Wil­lum­sen.

Ekte­pa­ret Dag­finn og Thel­ma Kroslid bor per­fekt til med god ut­sikt over sto­re de­ler av Då­reid, og ikke minst Då­reid­van­net.

Emil Wil­lum­sen har nett­opp fått byg­get det­te flot­te hu­set på Då­reid.

Sva­ert unge San­na Vik­to­ria sam­men med sin mor Kris­ti­ne Lø­land, re­pre­sen­te­rer frem­ti­dens Då­reid.

Tor Ar­ve Åt­land for­tel­ler om spe­si­el­le ting fra bygda.

For noen må­ne­der si­den så rho­do­dend­ro­en slik ut, og det var mas­se av den.

Her har man til og med skotsk høy­lands­fe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.