I dag star­ter hånd­ball­se­son­gen

FILS hånd­ball­da­mer se­song­åp­ner i hel­gen Mø­ter Start i egen hall

Lister - - FORSIDE - Av Olav Ho­el

Lør­dag se­rie­åp­ner FILS hånd­ball­da­mer i 4. di­vi­sjon hjem­me mot Start, noe la­get ser frem til.

– Vi gle­der oss vel­dig. Vi er inn­stilt på å gi alt i hver enes­te kamp. Vi går inn for å vin­ne den førs­te kam­pen slik at vi får inn en god­fø­lel­se til res­ten av se­son­gen. Det er i hvert fall pla­nen, sier tre­ner Ju­lie Lar­sen til re­gion­avi­sen Lis­ter.

Hun tok over som tre­ner etter Gun­nar Ber­stad i som­mer, og er hen­nes førs­te tre­ner­jobb.

– Det blir spen­nen­de. Jeg vet ikke helt hvor­dan det blir ennå, men jeg gle­der meg. Vi har det gøy på tre­ning, og det er en fan­tas­tisk fin gjeng å va­ere sam­men med og tre­ne. Sam­ti­dig har jeg med meg Kjell Lar­sen som as­sis­tent, som blant an­net kan bi­dra fra side­lin­jen et­ter­som det kan bli en ut­ford­ring å skul­le spil­le selv sam­ti­dig som man skal sty­re et lag. Det å godt ha en på side­lin­jen som kan bi­dra i for­hold til byt­ter, tak­tikk og den type ting nå man kan­skje er litt varm i top­pen selv el­ler ikke helt kla­rer å se hva som er best der og da, sier Lar­sen.

–Hvor­dan fø­ler du la­get ser ut nå før se­rie­start?

–Vi er et nok­så nytt lag i år som må sam­kjø­res for å bli sam­spilt. Jeg fø­ler vi er godt i gang, men vi må fort­set­te å job­be med det uto­ver se­son­gen.

En del av dem har spilt sam­men tid­li­ge­re da noen spil­te på b-la­get mens and­re var på a-la­get sist se­song. I til­legg er det noen som har be­gynt igjen etter at de har hatt en pau­se fra hånd­bal­len el­ler spilt and­re ste­der, sier Lar­sen.

I dag tel­ler la­get ti spil­le­re, men hun skul­le gjer­ne hatt et par spil­le­re til.

– Men jeg ten­ker at vi er ti styk­ker som vil, sat­ser og som kom­mer på tre­ning, så da ten­ker jeg at vi skal kun­ne spil­le gode kam­per med de ti vi har også, sier Lar­sen.

– Hvor­dan ser du for deg den se­son­gen som kom­mer?

– Det blir en se­song hvor vi skal ha det gøy både med hånd­bal­len både på og uten­for ba­nen. Vi skal også ha litt so­si­alt uten­om hånd­ball, hvor vi tref­fes og fin­ner på ting slik at vi skal bli en fin og sammensveiset grup­pe som vi igjen skal bru­ke til vår for­del i kamp. Jeg hå­per det­te blir en se­song med mye moro, god hånd­ball, godt lag­spill og god lag­mo­ral, og hvor vi er flin­ke til å byg­ge hver­and­re opp slik at vi får frem det bes­te i alle spil­ler­ne, sier Lar­sen.

Hun for­tel­ler at de ikke har satt noen am­bi­sjo­ner om hvor på ta­bel­len de øns­ker å hav­ne på når se­son­gen er over.

–Men vi øns­ker selv­føl­ge­lig å kom­me så høyt som mu­lig på ta­bel­len, og vi kom­mer som sagt til å gå inn for å vin­ne hver kamp, sier Lar­sen.

– Hvor­dan har opp­kjø­rin­gen til se­son­gen va­ert?

– Vi star­tet med å tre­ne i hall fra 1. au­gust, og had­de en tre­nings­kamp mot Sand­nes i slut­ten av au­gust, en kamp jeg tror vi vant med sju mål. I til­legg har folk va­ert flin­ke til å tre­ne styr­ke og ta seg noen løpe­tu­rer uten­om, så vi skal va­ere godt rus­tet til kamp­start, av­slut­ter Lar­sen.

Den­ne Fil-gjen­gen er kla­re for å kjem­pe om po­eng i 4. di­vi­sjon den­ne se­son­gen. Bak fra venst­re: Ka­mil­la R sen (as­sis­tent­tre­ner). Foran fra venst­re: Em­ma Salve­sen, Ås­hild Ma­ria Øst­has­sel, Li­sen Masvie, Andrea Li

øt­ne, Ju­lie Lar­sen (spil­len­de tre­ner), Cecilie Lar­sen, Mat­hil­de Abra­ham­sen, Vik­to­ria Tøn­nes­sen og Kjell Lart­land og Linn Tor­kild­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.