Kre­ven­de hin­der­løp

16 lag full­før­te hin­der­lø­pet med stil - Nok en gang ble det en suk­sess

Lister - - FORSIDE - Av Vic­to­ria Beck­er Me­berg

50 hin­der måt­te pas­se­res av del­ta­ker­ne i den tred­je ut­ga­ven av hin­der­lø­pet Tough Lis­ta.

Del­ta­ker­ne på Tough Lis­ta måt­te gjen­nom en sju kilo­me­ters løy­pe med 25 opp­sat­te hin­der og 50 hin­der to­talt.

–Det­te er et hin­der­løp bare for gøy, sier Ingrid Eckhoff, som var en av ar­ran­gø­re­ne for lø­pet.

– Det er et ar­ran­ge­ment av fri vil­je og vi er helt av­hen­gi­ge av de fri­vil­li­ge i sek­re­ta­ria­tet og de som står vakt på de for­skjel­li­ge hind­re­ne. Vi gjør det­te for å ska­pe tre­nings­gle­de og for å gjø­re noe gøy i kom­mu­nen, sier hun vi­de­re.

Årets løp var det tred­je i rek­ken og i år var det leng­re, tøf­fe­re og mer spek­ta­ku­la­ert enn de tid­li­ge­re åre­ne. Det var på­meld­te 16 lag som be­sto av fire per­soner. Hin­der­lø­pet fant sted på Lis­ta fly og na­e­rings­park og del­ta­ker­ne had­de et stort om­rå­de å løpe på, sam­ti­dig så var det kor­te dis­tan­ser fra hin­der til hin­der. Hind­re­ne de stø­tet på var tun­ge, men li­ke­vel gjen­nom­før­ba­re for alle.

Jub­let for sei­er

Lag etter lag kom lø­pen­de inn i mål, våte og slit­ne. Vin­ner­la­get kom i mål etter bare 48 mi­nut­ter og be­sto av Azizul­lah Azizi, Ru­ne Mar­tin Adolf­sen, Kjell Gun­nar Gjer­dal og Joakim Lar­sen.

–Det kun­ne ikke blitt bed­re, sier Azizi og på­pe­ker at i til­legg til sei­er var de hel­di­ge med va­e­ret.

Azizi var fast be­stemt på å vin­ne lø­pet og pluk­ket der­for ut la­get sitt med folk han viss­te han kun­ne vin­ne med. Selv om sei­e­ren nå er i boks er de alle sam­men me­get slit­ne.

– Det var vel­dig tungt, be­kref­ter Lar­sen og for­tel­ler at lø­pin­gen var det ver­ste. Azizi og Gjer­dal på sin side syns hind­re­ne var det tyngs­te.

– Vi ut­fyl­te hver­and­re godt, og det gikk ra­dig for seg for­di vi had­de så godt team­work.

– Vel­dig gøy

De fles­te la­ge­ne gjor­de som «The Royal Fa­mi­ly» og løp for gøy, det

had­de de alle sam­men.

– Det var vel­dig gøy og bra or­ga­ni­sert av ar­ran­gø­re­ne. Alle hind­re­ne var sam­ar­beids­hin­der og det fun­ger­te godt med lag, for­tel­ler Jone Ur­stad, som også var med på fjor­årets løp.

La­get syns det er et bra ini­tia­tiv og hå­per fle­re blir med til nes­te år.

Etter et godt gjen­nom­ført løp av alle del­ta­ker­ne var ar­ran­gør Philip Moen strå­len­de for­nøyd.

– Det er gøy å va­ere med å ar­ran­ge­re noe som det­te. Nok en gang ble det en suk­sess og det blir nok løp til nes­te år også. Alle sam­men er for­nøyd og nå blir det ban­kett med alle del­ta­ke­re og fri­vil­li­ge, av­slut­ter han.

Vi gjør det­te for å ska­pe tre­nings­gle­de og for å gjø­re noe gøy i kom­mu­nen INGRID ECKHOFF

Å dra en laste­bil var en av man­ge hin­der på Tough Lis­ta.

Vin­ner­la­get. Fra ven­st­re: Kjell Gun­nar Gjer­dal, Azizul­lah Azizi, Joakim Lar­sen og Ru­ne Mar­tin Adolf­sen.

Va­rier­te hin­der på Tough Lis­ta.

Hjul­kas­ting var noe av det del­ta­ker­ne var inn­om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.