Det er all­tid godt å vin­ne. Det er det gøy­es­te og bes­te som fin­nes.

«Ibby» sco­ret i de­bu­ten for FIL

Lister - - FORSIDE - Av Olav Ho­el

I sin førs­te kamp etter over­gan­gen fra Lyng­dal sco­ret Ibra­him «Ibby» Na­ja­fi sitt førs­te mål i Fil­drak­ten da de hvi­te og grøn­ne slo Giv Akt 4–0 lør­dag.

– Det var dei­lig at den kom nå i den førs­te kam­pen. Det var en grei start, og vel­dig gøy å kom­me igang med mål for FIL. Så er det jo eks­tra dei­lig når vi i til­legg vin­ner kam­pen. Jeg har spilt høyre­kant før, og sy­nes det gikk greit, sier Ibra­him Na­ja­fi til Lis­ter.

Selv­til­lit – Hva be­tyr det­te må­let for deg?

– Jeg får selv­føl­ge­lig litt selv­til­lit frem mot de kam­pe­ne som kom­mer, men det vik­tigs­te er jo at la­get vin­ner og at vi tar tre po­eng, sier Na­ja­fi.

Hjemme­la­get tok le­del­sen al­le­re­de før det var spilt to mi­nut­ter i Al­co­apar­ken da ve­te­ra­nen Ivan Jo­vic sat­te et fri­spark i mål fra rundt 20 me­ter. 12 mi­nut­ter se­ne­re fikk Na­ja­fi bal­len på 6–7 me­ter og sat­te bal­len sik­kert i mål til 2–0. Ti mi­nut­ter se­ne­re var han na­ere ved å bli to­måls­sco­rer, men keeper fikk gitt til cor­ner. Den sat­te Ma­ri­us Bråt­hen like­godt rett i mål til 3–0. Det re­sul­ta­tet stod seg helt til Karl Rød­seth skaf­fet la­get straf­fe på over­tid i 2. om­gang, hvor Kim And­re Lau­rit­sen fast­sat­te slutt­re­sul­ta­tet til 4–0. Der­med har FIL fort­satt til­gode å avgi po­eng på hjemme­bane den­ne se­son­gen.

– Førs­te om­gang sy­nes jeg var vel­dig bra av hele la­get mens vi vin­ner and­re om­gang 1–0. Det er god­kjent, men må opp et par hakk etter pau­se, sier Na­ja­fi.

Tre­ner Jostein Ekeland har bare gode ord å si om lør­da­gens Fil-de­bu­tant.

– Det var gøy for han og bra for oss at han fikk sitt førs­te mål i dag, så det er helt topp. Han er en fan­tas­tisk flott gutt, en god fot­ball­spil­ler og en vel­dig fin per­son som pas­ser fint inn sam­men med de and­re på la­get. Alle gode fot­ball­spil­le­re er en vik­tig brik­ke for la­get sitt, men han er bare en del av la­get. Det er man­ge gode brik­ker her, og det må vi ikke glem­me, sier Ekeland.

– Gøy­es­te og bes­te

Han var na­tur­lig­vis også godt for­nøyd med å se la­get vin­ne kom­for­ta­belt på hjemme­bane og inn­ta ta­bell­topp i 5. di­vi­sjon, ihvert­fall frem til Vigør 2 har spilt sin kamp hjem­me mot Ha­ege­bo­stad først­kom­men­de tirs­dag kveld.

– Det er all­tid godt å vin­ne. Det er det gøy­es­te og bes­te som fin­nes. Det­te var vel­dig vik­tig i kam­pen om opp­rykk. I til­legg fikk vi brukt samt­li­ge 18 mann som vi had­de med i kamp­trop­pen, alle bi­drar, vi hol­der nul­len og sco­rer fire mål. Det kan ikke bli bed­re, så vi er kjempe­happy, sier Ekeland.

– Hva ten­ker du om res­ten av høs­ten?

– Nå er det bare å gi på. Vi ser oss ikke til­ba­ke nå. Vi må bare se frem­over og ta nes­te kamp, sam­ti­dig som vi hol­der fo­kus og tre­ner. Det er gode mu­lig­he­ter for opp­rykk, men vi må bare tel­le opp når vi er fer­di­ge og ta det der­fra. Det er ikke noe an­net å gjø­re. Vi spil­ler for å vin­ne fot­ball­kam­per, så får vi se når det er fer­dig om det er godt nok, sier Ekeland.

Til­ba­ke fra ska­de

Kim And­re Lau­rit­sen, som de sis­te uke­ne har va­ert ute med ska­de, var lør­dag til­ba­ke i trop­pen, og fikk spil­le en god halv­time som inn­byt­ter og no­ter­te seg for en sco­ring.

– Det er godt å va­ere til­ba­ke. Jeg var på den førs­te tre­nin­gen i går og tes­tet bei­ne. Da kjen­tes det litt stivt, men greit, så da var det godt at kam­pen ble som den ble og at det var mu­lig­he­ter for å kom­me inn­på, av­slut­ter Lau­rit­sen.

Ibra­him «Ibby» Na­ja­fi de­bu­ter­te med sco­ring for FIL i 4–0-sei­e­ren mot Giv Akt lør­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.