Viss­te nok til å del­ta

Lister - - NYHETER -

Var det rik­tig av FN å gi grønt lys for bombe­tok­te­ne mot Gad­da­fi-re­gi­met i Li­bya i 2011? Og, hvis ja, lå Stol­ten­berg-re­gje­rin­gens be­slut­ning om å bi­dra, in­nen­for de kon­sti­tu­sjo­nel­le ram­mer? Et ut­valg le­det av tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter Jan Pe­ter­sen (H) pe­ker på noen svak­he­ter ved be­slut­nings­pro­ses­sen, men kon­klu­de­rer med at både det folke­retts­li­ge og kon­sti­tu­sjo­nel­le grunn­la­get var til ste­de. Spørs­må­let om det var rik­tig el­ler galt å stil­le opp, fal­ler uten­for ut­val­gets man­dat. Li­ke­vel og na­tur­lig nok ut­lø­ser ut­valgs­rap­por­ten en ny de­batt­run­de også om det­te; de nors­ke fly­ene sto for 10 pro­sent av alle bom­be­ne som ble slup­pet.

UT­VAL­GET PÅ­PE­KER at den nors­ke re­gje­rin­gen mang­let grunn­lag for en egen for­stå­el­se av si­tua­sjo­nen i Li­bya og føl­ge­lig måt­te ba­se­re sin be­slut­ning på an­nen­hånds kil­der. Men FNS sik­ker­hets­råd bør jo her kun­ne an­ses som en ri­me­lig sik­ker kil­de. Og at et folke­mord var un­der ut­vik­ling i Gad­da­fi-re­gi­mets regi, er gans­ke udis­ku­ta­belt. Når det som gjer­ne kal­les ver­dens­sam­fun­net har gitt seg selv man­dat til å gri­pe inn mot folke­mord, har det sin bak­grunn i gru­som­he­te­ne i Rwan­da og i Sre­bre­ni­ca på 1990-tal­let. Kri­tik­ken for ikke å ha for­søkt å stan­se ned­slakt­nin­ge­ne var mas­siv og for­tjent.

MER PRO­BLE­MA­TISK blir den nes­te fa­sen i Li­bya-ope­ra­sjo­nen, som in­ne­bar å styr­te re­gi­met og i prak­sis bane vei for at Gad­da­fi ble drept av opp­rø­re­re. Det­te var noe Nor­ge jo ikke had­de sa­er­lig inn­fly­tel­se over, men som på­før­te oss et med­an­svar og som ga noen er­fa­rin­ger til bruk i til­sva­ren­de si­tua­sjo­ner som i 2011. Etter dik­ta­to­rens fall end­te Li­bya i et kaos av inn­byr­des krigs­hand­lin­ger og dag­li­ge, sto­re tap av men­neske­liv. Gad­da­fi kun­ne ha sik­ret sta­bi­li­tet, men til hvil­ken hu­ma­ni­ta­er pris og hvor len­ge?

I SY­RIA var pro­blem­stil­lin­gen speil­vendt. Om­ver­de­nen ble len­ge kri­ti­sert for ikke å fore­ta seg noe for å hind­re ka­ta­stro­fen. FN er nå en­gang, på godt og mind­re godt, den in­stan­sen som gir be­gre­pet «ver­dens­sam­fun­net» et kon­kret inn­hold, og NATO har res­sur­ser som står til rå­dig­het ved en be­slut­ning om å ak­sjo­ne­re. FN og NATO er ba­ere­bjel­ker i norsk utenriks- og sik­ker­hets­po­li­tikk. Å etter­kom­me an­mod­nin­gen i 2011, ut fra det man den gan­gen kun­ne over­skue, var og er i tråd med dis­se ho­ved­lin­je­ne.

Å etter­kom­me an­mod­nin­gen i 2011, ut fra det man den gan­gen kun­ne over­skue, var og er i tråd med dis­se ho­ved­lin­je­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.