Tril­lin­ge­ne kon­fir­mert

Man­ge vil­le ha et bilde av Nis­sen Han­sen-søst­re­ne i kon­fir­ma­sjo­nen

Lister - - NYHETER - Av Bjørn Ho­el

Søn­dag ble de kjen­te tril­lin­ge­ne Oda, Tu­va og Anna kon­fir­mert i Au­stad kir­ke, og bi­dro til et re­kord­stort kon­fir­mant­kull.

Det var en vår­dag i 2003 at tril­lin­ge­ne Oda, Tu­va og Anna Nis­sen Han­sen så da­gens lys. I Far­sunds Avis kun­ne man 14. mars det­te året lese at den­ne ty­pen tril­ling­føds­ler er sva­ert spe­si­ell. Så­kalt spon­ta­ne tril­ling­føds­ler, alt­så ikke ved hjelp av hor­mo­nell be­hand­ling og prøve­rør, skjer nem­lig sta­tis­tisk sett bare hvert tien­de år ved syke­hu­set i Kris­tian­sand. I hvert fall sto det å lese i Far­sunds Avis den gang. I til­legg ble også et an­net tril­ling­par fra Lil­le­sand født i det sam­me tids­rom­met. To sli­ke tril­ling­føds­ler på kort tid ble an­sett som en sen­sa­sjon.

Stapp­fullt

Søn­dag sto alt­så tril­lin­ge­ne fra Au­stad til kon­fir­ma­sjon i en stapp­full Au­stad kir­ke. Etter selve se­re­mo­ni­en, som ble holdt av prost Gei­rulf Grødem, var det man­ge som vil­le ha bilde av dem og snak­ke med dem.

– Det blir kan­skje litt mye noen gan­ger, men det går greit, sier jen­te­ne og ler hjer­te­lig. Tu­va, Oda og Anna er ikke en­eg­ge­de og der­for gans­ke for­skjel­li­ge. De ser ut som søs­ken flest, for å si det sånn. De har for­skjel­lig høy­de, to har lyst hår mens den tred­je, Tu­va, har mørkt hår.

– Det er in­gen som skjøn­ner at vi er tril­lin­ger før vi sier det til dem, sier de.

Fot­ball – Nå er dere på ters­ke­len til å bli voks­ne. Er det noe dere ten­ker mye på?

– Nei, i grun­nen ikke. Men vi vil fort­set­te å spil­le fot­ball, sva­rer tril­lin­ge­ne.

Det er alle vel­dig in­ter­es­sert i fot­ball, og ved si­den av dame­la­get til Lyng­dal, hol­der de med Man­ches­ter Uni­ted.

Da vi spør jen­te­ne, som nå går 10-klas­se, om hvil­ken ut­dan­nings­vei­er de øns­ker å ta vi­de­re, sva­rer Anna og Tu­va at de vur­de­rer å sat­se på noe in­nen helse el­ler stu­die­spe­sia­li­se­ring ved Ei­lert Sundt. Oda er helt klar på at hun vil vi­dere­ut­dan­ne seg in­nen­for idrett.

Frem­ti­den

I sin tale til kon­fir­man­te­ne snak­ket pros­ten mye om hvor vik­tig der er å ta rik­ti­ge valg i li­vet. Er det noe dere ten­ker mye over?

– Nei i grun­nen ikke, sva­rer jen­te­ne før de has­ter vi­de­re til mer kon­fir­ma­sjons­fest­lig­he­ter.

– Det er in­gen som skjøn­ner at vi er tril­lin­ger før vi sier det til dem

Tril­lin­ge­ne Tu­va, Oda og Anna Nis­sen Han­sen ble søn­dag kon­fir­mert i Au­stad kir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.