Far­sund k

Lister - - NYHETER -

Ju­ri­disk råd­gi­ver Alf John­ny Id­de­land har et helt an­net syn på sa­ken enn brød­re­ne.

Det kom­mer fram i rede­gjø­rel­sen han har sendt til brød­re­ne:

– Ut fra den his­to­ris­ke bruk som kom­mu­nen me­ner har fore­kom­met, vil­le det va­ere na­tur­lig at ei­er had­de rea­gert der­som folk ube­ret­ti­get had­de be­nyt­tet trap­pen/trasé­en, og fore­tatt det som skul­le til for å få bru­ken til å opp­hø­re. Imid­ler­tid frem­går ikke noe skrift­lig do­ku­men­ta­sjon fra den ti­den trap­pen ble etab­lert og frem­over, fra noen av

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.