Vil ha be­fa­ring i Bro­ga­ten

Lister - - NYHETER - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

En­de­lig har Far­sund ung­doms­råd fått svar fra Sta­tens veg­ve­sen. Nå blir det snart be­fa­ring i «pro­blem­krys­set» i Bro­ga­ten.

Far­sund ung­doms­råd har hen­vendt seg til veg­ve­sen på bak­grunn av hvor­dan barn og unge opp­le­ver og bru­ker krys­set ved Nord­vest­pas­sa­sjen. De tror nem­lig det er en over­gang på lik lin­je med fot­gjen­ger­felt, og at bi­lis­te­ne skal stop­pe for dem.

Ung­doms­rå­det har også ut­trykt frust­ra­sjon over mang­len­de svar fra veg­ve­se­net. De har pur­ret et par gan­ger på sin førs­te hen­ven­del­se.

Nå har sva­ret kom­met fra Leif Kåre Skif­te­nes i sek­sjon for tra­fikk­sik­ker­het og veg­for­valt­ning i Sta­tens veg­ve­sen, re­gion sør. Det er sendt per epost til ung­doms­rå­dets sek­reta­er, kul­tu­rist Anne Loui­se Kaal­stad med kopi til Hil­de Syn­nes Drø­nen i en­het for tek­nisk drift i kom­mu­nen.

– Vi vil gjer­ne be om en fel­les be­fa­ring av over­gan­gen i Bro­ga­ten slik at vi kan ut­ta­le oss om hvor­for krys­set er byg­get slik det lig­ger i dag og hvor­dan det er ment for å fun­ge­re. Sam­ti­dig ser vi det for­nuf­tig og kon­struk­tivt å høre de­res syns­punk­ter og hvil­ke ut­ford­rin­ger som opp­le­ves i det­te krys­set. Jeg kom­mer til­ba­ke med sted, dato og klokke­slett, ly­der det i e-bre­vet.

Det­te er «pro­blem­krys­set» ved Nord­vest­pas­sa­sjen i Bro­ga­ten i Far­sund. Nå blir det be­fa­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.