Hel­årig bånd­tvang?

Po­li­ti­ke­re skal drøf­te sa­ken ons­dag

Lister - - NYHETER - Av Tom Arild Stø­le

Det kan bli bånd­tvang for hun­der hele året på tur­vei­ene på Brings­jordne­set i Lyng­dal.

Ons­dag skal po­li­ti­ker­ne i hoved­ut­valg for mil­jø, plan og drift drøf­te sa­ken.

Kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon an­be­fa­ler po­li­ti­ker­ne å ut­ar­bei­de en for­skrift om bånd­tvang for hund ut­over de or­di­na­ere bånd­tvangs­be­stem­mel­se­ne i hun­de­lo­ven, som hjem­ler bånd­tvang i ti­den fra og med 1. april til og med 20. au­gust.

Grunn­ei­ere

– For­skrif­ten om bånd­tvang bør gjel­de for hele året, og gjel­de på og i for­bin­del­se med bruk av tur­vei­en på Brings­jordne­set, he­ter det i administrasjonens for­slag til ved­tak.

Bak­grun­nen for at sa­ken nå kom­mer på po­li­ti­ker­nes bord er kom­mu­nens ar­beid med å leg­ge til ret­te for at all­menn­he­ten kan nyt­te både kom­mu­na­le og pri­va­te vei­er på Brings­jordne­set om tur­sti.

Fle­re grunn­ei­ere har tid­li­ge­re rea­gert på at kom­mu­nen har mar­keds­ført pri­va­te vei­er på Brings­jordne­set som tur­sti­er, uten at det er blitt inn­gått noen av­ta­ler om det­te.

I dia­log

Kom­mu­nen er nå i dia­log med grunn­ei­er­ne for å til­rette­leg­ge for at vei­ene på Brings­jordne­set kan mer­kes som tur­sti­er. I den­ne for­bin­del­se er det fra grunn­ei­er­ne ut­trykt at det bør inn­fø­res for­skrift om bånd­tvang for hun­der hele året.

Kom­mu­nens saks­be­hand­ler pe­ker også på at vei­ene på Brings­jordne­set bru­kes av all­menn­he­ten hele året, og at hel­år­lig bånd­tvang vil gjø­re tur­vei­en mer sik­ker for all­menn­he­ten, for barn og voks­ne, og at det­te vil øke re­krea­sjons­ver­di­en av tur­vei­en.

I saks­ut­red­nin­gen vi­ses det også til at area­ler på Brings­jordne­set nyt­tes som beite­area­ler for hus­dyr og ut­gjør også om­rå­der for vilt.

– Beite­ti­den og pe­rio­den for at hus­dyr opp­hol­der seg uten­dørs va­rie­rer og hus­dyr kan be­nyt­te ute­area­ler i sto­re de­ler av året, he­ter det i saks­ut­red­nin­gen.

Hø­ring

Kom­mu­nens by­rå­kra­ter min­ner po­li­ti­ker­ne om at for­skrifts­end­rin­ger skal sen­des til hø­ring før det blir gjort en­de­lig ved­tak.

– I sa­ker an­gå­en­de bånd­tvang vil lo­ka­le hunde­klub­ber, av­de­ling av NKK el­ler NJFF va­ere na­tur­li­ge hø­rings­in­stan­ser, skri­ver råd­man­nen i saks­ut­red­nin­gen.

For­skrif­ten om bånd­tvang bør gjel­de for hele året, og gjel­de på og i for­bin­del­se med bruk av tur­vei­en på Brings­jordne­set ADMINISTRASJONENS FOR­SLAG

Hvis kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon får det som den vil, blir det bånd­tvang hele året på tur­vei­ene på Brings­jordne­set i Lyng­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.