Kvin­ner på to pla­ne­ter

Lister - - MENINGER - Ka­ri Hen­rik­sen, Ar­bei­der­par­ti­et

Kvin­ner i Nor­ge lever på to for­skjel­li­ge pla­ne­ter når det er snakk om like­stil­ling.

Klo­ke folk før oss har gjen­nom po­li­tisk en­ga­sje­ment og strid sør­get for at vi i Nor­ge har tatt sta­di­ge steg i ret­ning av økt like­stil­ling mel­lom kjøn­ne­ne. Hver og en av oss har fått stør­re fri­het. Kam­pen er ført i idretts­be­ve­gel­sen, kir­ke og po­li­tikk. Kvin­ner skal ha råde­rett over egen kropp og eget liv og den­ne for­stå­el­sen har gjort oss til ver­dens mest like­stil­te land. Kam­pen star­tet i Nor­ge for al­vor etter at Fyr­stikk­ar­bei­ders­ke­ne gikk ut i en av Nor­ges førs­te strei­ker i 1889. I møte med en­kelt­per­soner og grup­per fra and­re de­ler av ver­den, kan det va­ere verdt å min­ne om vår egen his­to­ris­ke kamp og at det har kos­tet å kom­me dit vi er. Også i Nor­ge har kul­tur, po­li­tikk og re­li­gion blitt brukt som ar­gu­men­ter mot kjønns­li­ke­stil­ling. Re­sul­ta­te­ne er ikke kom­met av seg selv.

1889 Fyr­stikk­ar­bei­ders­ke­ne strei­ker, kvin­ne­li­ge ar­bei­de­re or­ga­ni­se­rer seg

1913 Stem­me­rett for kvin­ner inn­fø­res

I 1976 Nor­ges Fot­ball­for­bund sier ja til or­ga­ni­sert kvinne­fot­ball

I 1978 ved­tas Lov om selv­be­stemt abort

I 1979, trer lov om Like­stil­ling mel­lom kjøn­ne­ne i kraft

I 1981inn­før­te re­gje­rin­gen Brundt­land krav om re­pre­sen­ta­sjon av beg­ge kjønn i of­fent­li­ge ut­valg

I 1991 ble lov om ek­te­skap inn­ført, se­pa­ra­sjon ble ikke av­hen­gig av hver­and­res sam­tyk­ke

An­de­len kvin­ne­li­ge pres­ter i Den Nors­ke kir­ke har økt til 32 pro­sent i 2017

Nå rei­ser mo­di­ge kvin­ner seg i mil­jø­er der like­stil­ling ikke er en ver­di ver­ken i po­li­tik­ken, idret­ten og re­li­gio­nen. Det er all grunn til å be­røm­me dem og de­res nød­ven­di­ge stem­mer i sam­funns­de­bat­ten. Vi tren­ger de­res kamp­vil­je for å ut­vik­le sam­fun­net vi­de­re, byg­ge so­li­da­ri­tet, varme og raus­het også i mil­jø­er man mø­ter mas­siv mot­stand. Vi tren­ger at alle i Nor­ge stil­ler opp og kjem­per med dem. Det skal ikke va­ere slik i like­stil­lings­lan­det Nor­ge at jen­ter og kvin­ner lever i skjul for sin fa­mi­lie, for­di de nek­tes å leve som selv­sten­di­ge in­di­vi­der, ha egne ret­tig­he­ter, øns­ker og drøm­mer for fram­ti­da. Vi må fin­ne po­li­tis­ke virke­mid­ler som fjer­ner også den­ne un­der­tryk­kin­ga. Ar­bei­der­par­ti­et fikk i 2017, til tross for Høy­re og Frem­skritts­par­ti­ets mot­stand, ved­tatt at like­stil­lings­lo­ven skal gjel­de også i pri­va­te hjem. Både det at re­li­giø­se tros­sam­funn skal for­plik­te seg til å ar­bei­de mot vold mot kvin­ner, og for like­stil­ling og de­mo­kra­ti i sine ad­mi­ni­stra­ti­ve or­ga­ner s har høy­re-re­gje­rin­gens par­ti­er stemt ned. Slik kun­ne for­skjel­le­ne blitt mind­re. I Nor­ge skal det ikke va­ere rom for å dyr­ke en kul­tur som prak­ti­se­rer et bru­talt og for­el­det men­neske­syn, der aere går foran den en­kel­te kvin­nes rett til å leve et fritt liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.