Skatte­mel­ding for ame­ri­ka­ne­re

Lister - - MENINGER - Svein M. Sir­nes

Alle ame­ri­ka­ne­re i Nor­ge må sen­de inn ame­ri­kansk skatte­mel­ding.

Det bor for ti­den 9.170 per­soner med ame­ri­kansk stats­bor­ger­skap i Nor­ge. Blant dis­se er det norsk-ame­ri­ka­ne­re som har vendt hjem. And­re er født og opp­vokst i USA, men har fun­net seg norsk ek­te­fel­le og slått seg ned her – el­ler de er kom­met hit i for­bin­del­se med ar­beid el­ler stu­di­er. Fel­les for dem alle er at de må sen­de år­lig skatte­mel­ding til USA.

Til for­skjell fra kvin­ner og menn fra and­re land har ame­ri­kans­ke stats­bor­ge­re som bor og job­ber i ut­lan­det, plikt til å le­ve­re inn skatte­mel­ding (tax re­turn) til ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter, In­ter­nal Reve­nue Ser­vice (IRS). Det spil­ler in­gen rol­le om de har bo­satt seg i Nor­ge for godt og be­ta­ler norsk skatt. Også nord­menn i Nor­ge som har gyl­dig gre­en card (som gir opp­holds- og ar­beids­til­la­tel­se), må rap­por­te­re til IRS.

I 2010 ved­tok den ame­ri­kans­ke kon­gres­sen For­eign Account Tax Com­pli­an­ce Act (FATCA) for å gjø­re det let­te­re for myn­dig­he­te­ne å få inn­syn i pri­vat­øko­no­mis­ke for­hold til ame­ri­ka­ne­re i ut­lan­det. Som føl­ge av FATCA må seks mil­lio­ner expats hvert år le­ve­re inn ikke bare skatte­mel­ding, men også en de­tal­jert over­sikt (FBAR) som vi­ser hva de har på kon­ti i uten­lands­ke ban­ker. (Kun hvis sal­do er un­der 10.000 dol­lar slip­per de.)

En av grun­ne­ne til at FATCA ble ved­tatt, var en skan­da­le som ble opp­da­get i 2008, og som gjaldt Union Bank of Swit­zer­land (UBS), der fle­re tu­sen vel­stå­en­de ame­ri­ka­ne­re had­de satt inn pen­ger for å slip­pe skatt. Sa­ken end­te med at ban­ken måt­te be­ta­le ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter 780 mil­lio­ner dol­lar som kom­pen­sa­sjon for skatte­inn­tek­ter de had­de gått glipp av.

Nor­ge (og man­ge and­re land) har inn­gått av­ta­ler med USA om ut­le­ve­ring av skatte­opp­lys­nin­ger, og som føl­ge av dis­se må nors­ke ban­ker in­for­me­re Skatte­eta­ten om kun­der som skatte­mes­sig hø­rer hjem­me i USA.

På grunn av av FATCA har man­ge ame­ri­kans­ke stats­bor­ge­re bo­satt i and­re land sagt fra seg sitt ame­ri­kans­ke stats­bor­ger­skap, noe som for øv­rig kos­ter 2.350 dol­lar.

Iføl­ge ame­ri­kans­ke skatte­be­stem­mel­ser må expats ha en år­lig inn­tekt av en viss stør­rel­se for at de skal måt­te be­ta­le skatt av det de har tjent i ut­lan­det. For skatte­året 2017 er det tale om 102.100 dol­lar (rundt 850.000 kro­ner). En an­nen re­gel gjør det mu­lig å kre­ve fra­drag for det de har be­talt i skatt til lan­det de bor og ar­bei­der i, men skatte­mel­ding og FBAR slip­per de ikke unna. Som føl­ge av dis­se reg­le­ne er det man­ge expats som ikke tren­ger å be­ta­le noe til IRS.

I april 2018 in­vi­ter­te USAS am­bas­sa­de i Nor­ge ame­ri­kans­ke stats­bor­ge­re til et møte for å in­for­me­re om uli­ke sa­ker, som del­ta­kel­se i valg, tryg­der og skatt. Man­ge av dem som var til ste­de, kri­ti­ser­te kra­vet om inn­sen­ding av år­lig skatte­mel­ding. Fle­re sa rett ut at de ikke var klar over reg­le­ne som gjel­der.

De som vil unn­gå å kom­me på kant med ame­ri­kans­ke skatte­myn­dig­he­ter (og få bø­ter), kan gjø­re bruk av en am­nes­ti­ord­ning. Den kom for 10 års tid si­den, he­ter Stream­lined Fi­ling Com­pli­an­ce Proce­du­res og gjør det mu­lig å ord­ne opp i uav­klar­te skatte­for­hold. Det er et vil­kår at de må kun­ne do­ku­men­te­re at de har bodd fast uten­for USA over leng­re tid og rede­gjø­re for grun­nen til at de ikke har le­vert skatte­mel­ding. I til­legg må skatte­mel­din­ger for de tre sis­te åre­ne sen­des inn, sam­men med FBARS for de seks sis­te åre­ne.

Det er kun to land i ver­den som kre­ver at bor­ge­re sen­der inn år­lig skatte­mel­ding, uan­sett hvor de bor og job­ber: USA og Eri­trea.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.