Vise­sang i Kul­tur­bok­han­de­len

Lister - - TETT PÅ -

Det blir vise­sang av bes­te mer­ke når Tor­bjørn Dy­rud tar med seg trio­en sin til Kul­tur­bok­han­de­len i Far­sund ons­dag 19. sep­tem­ber.

På kon­ser­ten, der også Far­sund Jazz & Viseclub er med­ar­ran­gør, blir det smake­bi­ter fra Dy­ruds and­re pla­te «Un­der so­la, gjen­nom reg­net».

Pla­ten inne­hol­der ti san­ger som ba­erer i seg mye av det folk for­bin­der med det gode liv på lan­det. Mu­sik­ken er en slags ame­ri­kana-in­spi­rert Prøy­sen med en mu­si­kalsk og dyk­tig ver­bal pia­nist i midt­en. Lå­te­ne hans er per­son­li­ge og ekte, teks­te­ne er na­ere, varme, etter­tenk­som­me, un­der­fun­di­ge og ob­ser­van­te. San­ge­ne hand­ler om kja­er­lig­het og savn, jord­bruk og håp, opp­vekst, for­eldre­skap og års­ti­der. Mu­sik­ken lod­der dypt og fav­ner vidt og en kan for­nem­me kul­tur­land­ska­pet og den sto­re him­me­len over flat­byg­de­ne i mu­sik­ken han la­ger.

Dy­rud, som be­skri­ves som en av lan­dets bes­te låt­skri­ve­re, har med seg blant an­net Li­stabo­sat­te Kjell Mar­tin Sir­nes på trom­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.