Kå­ret til «Årets ba­ke­ri»

Lister - - TETT PÅ -

Ed­gars Ba­ke­ri som har ut­salg i både Far­sund og Lyng­dal, ble lør­dag kå­ret til «Årets ba­ke­ri».

– Det var en vel­dig stor opp­le­vel­se for oss. Den­ne pri­sen hen­ger høyt, sier Ru­ne Halvor Vind­set­mo, som er dag­lig le­der og en av tre med­ei­ere av Ed­gars Ba­ke­ri, til Lis­ter.

Det var bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen BKLF som del­te ut pri­sen på lands­mø­tet lør­dag, som ble ar­ran­gert i Mün­chen i Tysk­land. Først var det 15 no­mi­ner­te ba­ke­ri til pri­sen. Dis­se ble så til seks før Ed­gars Ba­ke­ri, With og Åpent Ba­ke­ri sto igjen som de tre en­de­li­ge kan­di­da­te­ne.

– Å få den­ne pri­sen vi­ser at vi gjør noe rik­tig. Det er gle­de­lig. Det som gjør det eks­tra spe­si­elt er at den­ne pri­sen ikke går på et en­kelt pro­dukt, men på hele vårt ba­ke­ri. Alle an­sat­te er med på den­ne. Det er et team­work som lig­ger bak, sier med­ei­e­ren.

–Og så må jeg få tak­ke alle kun­de­ne våre som gjør det mu­lig for oss å dri­ve og som kom­mer med fan­tas­tis­ke til­bake­mel­din­ger.

Vind­set­mo hå­per og tror at de an­sat­te i Far­sund og Lyng­dal er stol­te over den­ne pri­sen, men at det ikke blir tid til å hvi­le.

– At vi vin­ner en slik pris gir et sig­nal om at vi job­ber vel­dig hardt. Det skal vi fort­set­te med. Vi skal ikke hvi­le selv om vi nå er på topp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.