En an­nen vei

Lister - - TETT PÅ -

Tekst: Fil 4:6-7

Det fin­nes man­ge Hvor­for-spørs­mål som er vans­ke­li­ge. Vi skal få lov til å stil­le alle spørs­mål vi vil til Gud. Han tå­ler det. Noen av dis­se hvor­for-si­tua­sjo­ne­ne i li­vet vårt kan jo ha mer na­tur­li­ge for­kla­rin­ger enn vi tror. Bi­be­len for­kla­rer at det finns en ond­skap som bare er til for å øde­leg­ge og be­gren­se oss, ta fra oss livs­gle­den, mo­tet og det gode li­vet vi er skapt til. For det and­re kan jo våre valg få kon­se­kven­ser for oss, ja – ofte gjør de nett­opp det. Noen gan­ger kan våre valg føre oss galt av sted og vi må etter hvert sma­ke dår­li­ge kon­se­kven­ser av det. Der­for kan vi nok av og til få na­tur­li­ge for­kla­rin­ger og svar på noen av våre hvor­for.

Li­ke­vel må kan­skje end­re våre man­ge hvor­for – til hvem og hvor vi skal kun­ne gå med det­te. Det står alt­så: ALT DERE HAR PÅ HJER­TET. Det be­tyr at in­gen vans­ke­lig­he­ter el­ler di­lem­ma­er er uved­kom­men­de for Gud – alt hø­rer til i våre bøn­ner – alt det umu­li­ge også.

Ei mor som mis­tet sin voks­ne sønn i syk­dom sier føl­gen­de: «tro er in­gen smerte­dem­per, men en ret­ning – på sor­gen, på tan­ke­ne, på hå­pet». Vi får alt­så ikke nød­ven­dig­vis det gode sva­ret, men han har lo­vet oss sin fred. En fred som ikke byg­ger på lo­gikk el­ler lang te­ra­pi, men noe som over­går vår for­stand. Den­ne fre­den gir våre hjer­ter og tan­ker det som trengs. Og det er vik­tig. Vi hø­rer kan­skje mye om hjer­te el­ler fø­lel­ser, men kan­skje mind­re om tan­ker som ikke fin­ner fred og som nå til­bys det i Guds navn. Hjerte­fred – tanke­fred – som over­går all for­stand – over vår lo­gikk og mu­li­ge slu­tin­ger. En tro som kre­ver å kun­ne for­stå Gud vil kun­ne rak­ne når til­va­er­el­sen bry­ter sam­men for et men­nes­ke. En tro som øser ut alt for Gud – uten krav på å for­stå alt – får fred som svar – en fred som tar vare på og be­va­rer vårt hjer­te og våre man­ge tan­ker slik at vi ikke går til grun­ne i våre spørs­mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.