TIRS­DAG

Lister - - TETT PÅ -

Fore­drag på Nord­berg Fort, Lis­ta med tid­li­ge­re fyl­kes­kon­ser­va­tor Frans-ar­ne Sty­le­gar. «Det elds­te Nor­ge – streif­tog i lan­dets elds­te kul­tur­land­skap». Pre­sen­ta­sjon av mu­se­ets nye av­de­lings­le­der, Eli­se Enges­land Hals­ne. Be­vert­ning.

Møte i Café Hå­pets Havn/ Be­ta­nia, Bor­haug. Tu­rid Om­dal ta­ler.

Van­se Pen­sjo­nist­for­ening har åpent møte på Her­reds­hu­set i Van­se. Ser­ve­ring av kaf­fe og litt å bite i.

Lis­ta fyr er åpent.

Far­sund bridge­klubb ar­ran­ge­rer bridge­spil­ling for alle på Husan.

Sha­dow fri­tids­klubb i Van­se er åpen.

Ekko fri­tids­klubb i Far­sund er åpen.

Flip­side Ak­ti­vi­tets­klubb på Lis­ta er åpen.

Sau­na­en på Bade­hu­set i Far­sund er åpen.

Bar­sel/ strikke­treff på Par­ken kaffe­bar i Far­sund.

Åpen sam­ling på Kirke­tor­get i Far­sund.

Far­sund kino vi­ser De Utro­li­ge 2, I Can On­ly Ima­gi­ne, Pre­da­tor og Skjel­vet.

Lyng­dal kino vi­ser I Can On­ly Ima­gi­ne, The Happy­time Mur­ders, Se­ar­ching og Pre­da­tor.

Bin­go på Heim­tun i regi av UL Lyng­dø­len.

Vic­to­ria Pro­duc­tions vi­ser fore­stil­lin­gen «Den lil­le muld­var­pen som vil­le vite hvem som had­de ba­e­sjet på ho­det hans» i Kvi­nes­dal kul­tur­hus.

Tema­kveld i Kvi­nes­dal me­nig­hets­sen­ter ved John Stei­nar Da­le. Tema: Det krist­ne vit­nes­byr­det i da­gens Midt­østen. Salgs­ut­stil­ling og kvelds­mat.

Kvi­nes­dal vilt­mål­klubb har åpent for skyting.

Leiv Kni­be­støls gal­le­ri på Kni- be­støl i Aus­ter­da­len, Kvi­nes­dal er åpent.

Flekke­fjord kino vi­ser The Happy­time Mur­ders, I Can On­ly Ima­gi­ne, Skjel­vet og Pre­da­tor.

Bi­bel­time på Gy­land bede­hus ved Kjell Dah­le­ne. Tema: Hva Kris­tus er for oss. En­kel be­vert­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.