Lan­dings­plass kan bli ad­vo­kat­mat

Jord­bruks­sjef Aud Ire­ne Vat­land me­ner at opp­ret­tel­se av lan­dings­plass for fly uten­for fly­plas­sen på Lis­ta må vur­de­res både etter jord­lo­ven og plan- og byg­nings­lo­ven.

Lister - - FORSIDE - OLAV HOEL olav.hoel@lis­ter24.no

– Til­ta­ket kan va­ere i kon­flikt med jord­lo­ven §8 om drive­plikt som slår fast at «Jord­bruks­are­al skal dri­ves. Drive­plik­ten gjel­der for hele ei­er­ti­den» og jord­lo­ven §9 om om­dis­po­ne­ring, førs­te ledd, som slår fast at «Dyr­ka jord må ikke bru­kes til for­mål som ikke tar sik­te på jord­bruks­pro­duk­sjon», skri­ver Vat­land i et brev til Lis­ta Luft­havn AS.

Hun vi­ser vi­de­re til at det er inn­hen­tet en rede­gjø­rel­se fra til­taks­ha­ver/grunn­ei­er hvor lan­dings­plas­sen er plas­sert, og som sva­rer at frem­ti­dig drift vil va­ere en kom­bi­na­sjon med na­tur­lig lan­dings­plass og fôr­pro­duk­sjon til stor­fe/slakte­dyr og at de cir­ka 12 daa med gress vil bli høs­tet med for­høs­ter og fôret brukt.

Om ikke de snart gir seg, så blir det ad­vo­kat-mat

Leif Arnt Rei­nert­sen

Fyl­kes­man­nen

– Vi har også ret­tet en hen­ven­del­se til Fyl­kes­man­nen med an­mod­ning om råd i sa­ken. I sva­ret skri­ver ju­ri­disk råd­gi­ver ved Fyl­kes­man­nens land­bruks­av­de­ling at etab­le­rin­gen kan kre­ve til­la­tel­se til om­dis­po­ne­ring etter jord­lo­ven og at det tro­lig også må sø­kes om bruks­end­ring etter plan- og byg­nings­lo­ven for­di lan­ding med små­fly vil va­ere i strid med Lnf-for­må­let, skri­ver Vat­land vi­de­re.

Det­te in­ne­ba­erer at kom­mu­nen blant an­net må føl­ge opp at area­let inn­går i gjøds­lings­plan sam­men med øv­rig are­al på land­bruks­ei­en­dom­men og at inn­kjøp av gjød­sel/så­va­re kan do­ku­men­te­res og at area­let jord­ar­bei­des og høs­tes på nor­mal måte.

– Det vil si at det gjen­nom­fø­res 2-3 slåt­ter per vekst­se­song og at til­taks­ha­ver kan do­ku­men­te­re meng­de høs­tet fôr, for ek­sem­pel med fø­ring av logg for det spe­si­fik­ke area­let som skal bru­kes som lan­dings­plass, skri­ver Vat­land.

Ad­vo­kat-mat

Da Lis­ter kon­tak­tet til­taks­ha­ver Leif Arnt Rei­nert­sen tid­li­ge­re den­ne uken, så had­de han ikke fått lest bre­vet ennå, men er klar på at de ikke ak­ter å gi seg.

– Jeg kjen­ner til pa­ra­graf åtte og ni i jord­lo­ven. Om jeg har gress, slår det og det lan­der fly, så har jord­lo­ven in­gen­ting med det. Det er fort­satt dyr­ket gress. Må­ten de tol­ker dis­se pa­ra­gra­fe­ne må va­ere for å hol­de seg in­ne med fif­fen i kom­mu­nen og på fly­plas­sen. Jeg skal be­stem­me over min egen ei­en­dom, og om det lan­der et fly her, så har ikke de noe med det, sier Rei­nert­sen. Og fort­set­ter:

– Om ikke de snart gir seg, så blir det ad­vo­kat-mat. Jeg har ikke tenkt å gi meg, sier Rei­nert­sen.

FOTO: MALENE SØRENSEN LUNDBERG

Her har Lars Rei­nert­sen la­get sin egen lan­dings­plass for mikro­fly på fa­rens ei­en­dom. Rett bak gjer­det er Far­sund luft­havn.

Her be­fin­ner Lars Er­ling og fa­ren Leif Rei­nert­sen seg på lan­dings­plas­sen de har byg­get på pri­vat ei­en­dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.