Må tap­pe fond med yt­ter­li­ge­re fire mil­lio­ner

Det to­ta­le mer­for­bru­ket i Lyng­dal kom­mu­ne er nå oppe i rundt 30 mil­lio­ner kro­ner i 2020 i for­hold til det man bud­sjet­ter­te med i fjor.

Lister - - NYHETER -

Det fikk po­li­ti­ker­ne i for­mann­ska­pet in­for­ma­sjon om i tors­da­gens møte, da kom­mune­di­rek­tør Kjell Olav Ha­eåk gikk gjen­nom sta­tus for and­re ter­ti­al 2020.

Stør­re over­skri­del­ser

I juni ble po­li­ti­ker­ne enig om å bru­ke om lag 21 mil­lio­ner kro­ner av kom­mu­nens dis­po­si­sjons­fond, i til­legg til å kut­te om lag fire mil­lio­ner kro­ner på bud­sjet­tet - for å få drif­ten til å gå rundt.

Fers­ke tall vi­ser at over­skri­del­se­ne fra 2020-bud­sjet­tet blir enda stør­re.

– I for­hold til da vi be­hand­let førs­te ter­ti­al har virk­som­he­te­ne hatt et net­to mer­for­bruk på yt­ter­li­ge­re 7,5 mil­lio­ner kro­ner, sa Ha­eåk til po­li­ti­ker­ne tors­dag.

Iføl­ge kom­mune­di­rek­tø­ren vil noe av be­lø­pet bli dek­ket inn, men til slutt vil man sit­te igjen med et be­hov på drøye fire mil­lio­ner kro­ner som må tas fra dis­po­si­sjons­fond.

– Det er slett ikke bra, når vi al­le­re­de har tatt over 20 mil­lio­ner kro­ner fra fond fra før. Jeg hå­per ikke det blir mer gjen­nom res­ten av året, sa han.

De sis­te over­skri­del­se­ne be­tyr i klar­tekst over­skri­del­ser på to­talt om lag 30 mil­lio­ner kro­ner i for­hold til det po­li­ti­ker­ne ved­tok un­der bud­sjett­be­hand­lin­gen i de­sem­ber i fjor.

Over­for po­li­ti­ker­ne inn­røm­met kom­mune­di­rek­tø­ren tors­dag at 2020 har va­ert et utro­lig kre­ven­de år.

– Det er ikke til å leg­ge skjul på at bud­sjet­tet vi la fram og som ble ved­tatt i de­sem­ber, det var ikke godt nok i sam­svar med drif­ten, blant an­net på grunn av en del feil­be­reg­nin­ger på inn­tekts­si­den. Så har ko­rona­pan­de­mi­en kom­met og gjort det­te eks­t­ra uover­sikt­lig. Det har også va­ert sli­ta­sje på en­kel­te virk­som­he­ter, blant an­net på grunn av pan­de­mi­en, kom­mune­sam­men­slå­ing og inn­flyt­ting i nytt helse­hus, sa Ha­eåk.

Nes­te års bud­sjett

Sam­ti­dig som det i kor­ri­do­re­ne på råd­hu­set i Lyng­dal job­bes iher­dig med å få kon­troll på øko­no­mi­en for in­ne­va­eren­de år, job­bes det med et bud­sjett for nes­te år. Der har al­le­re­de virk­som­he­te­ne meldt inn be­hov for 31 mil­lio­ner kro­ner mer enn det som lig­ger in­ne i 2020-bud­sjet­tet. Bud­sjet­tet for 2021 skal ved­tas i de­sem­ber.

– Kan­skje må vi re­vur­der­te ting vi be­slut­tet i for­bin­del­se med kom­mune­sam­men­slå­in­gen, for ek­sem­pel på må­ten vi or­ga­ni­ser­te oss på uli­ke le­der­ni­vå­er. Kan­skje må vi se på mu­lig­he­ter for å gjø­re ting mer ra­sjo­nelt. Vi kom­mer ikke uten­om at vi må spa­re stil­lin­ger også. Vår førs­te prio­ri­tet må va­ere å ver­ne lov­på­lag­te tje­nes­ter, og så må vi se på om vi må kut­te ut tje­nes­ter som ikke er lov­på­lag­te. Kan­skje må ube­sat­te stil­lin­ger fort­satt va­ere ube­satt. Vi må se på alle mu­li­ge inn­spa­rings­til­tak, sa Kjell Olav Ha­eåk.

– Eks­tremt mye rot

Kom­mune­sty­ret skal be­hand­le and­re ter­tial­rap­port i sitt nes­te møte, men for­mann­skaps­po­li­ti­ker­ne had­de ster­ke me­nin­ger om si­tua­sjo­nen i tors­da­gens møte.

– Det er dyst­re tall. Det sy­nes jeg det har va­ert si­den vi ved­tok bud­sjet­tet i fjor. Det har va­ert den ene ned­tu­ren etter den and­re. Selv om jeg sy­nes kom­mune­di­rek­tø­ren har tak­let det­te utro­lig bra, har det va­ert eks­tremt mye rot. Vi hø­rer om over­skri­del­ser om­trent på alle pro­sjek­te­ne vi hol­der på med og ting blir ført feil, sa Un­ni Nil­sen Hus­øy (Frp).

Hun pek­te på at man nå var oppe i to­talt 30 mil­lio­ner kro­ner i over­skri­del­ser i for­hold til da bud­sjet­tet for 2020 ble ved­tatt.

– Hvor skal det­te ende? Vi kan ikke fort­set­te slik. Nå må vi ta grep, fort­sat­te hun.

Ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen fulg­te opp:

– Vi er alle enig om at vi må få ny kurs på sku­ta, sa han.

An­gå­en­de ar­beid med nes­te års bud­sjett er­kjen­te po­li­ti­ker­ne at det blir kre­ven­de frem­over.

– Det bli kre­ven­de for ad­mi­ni­stra­sjon og oss po­li­ti­ke­re. Men det blir mest kre­ven­de for de som skal mot­ta kom­mu­na­le tje­nes­ter. De som tren­ger tje­nes­te­ne mest må skjer­mes, på­pek­te Ei­vind Arnt Hus­øy (Ap).

Hvor skal det­te ende? Vi kan ikke fort­set­te slik.

FOTO: TORREY ENOKSEN

Kom­mune­di­rek­tør Kjell Olav Ha­eåk i Lyng­dal kom­mu­ne ut­tal­te i for­mann­skaps­mø­tet tors­dag at man be­gyn­ner å få kon­troll på øko­no­mi­en. Sam­ti­dig var mer­for­bru­ket i and­re ter­ti­al 7,5 mil­lio­ner kro­ner mer enn det man had­de tatt høy­de for i re­vi­dert bud­sjett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.