18-åring dømt til feng­sel for trus­ler og vold

Lister - - NYHETER -

En 18 år gam­mel gutt bo­satt i Far­sund er dømt til 100 da­gers feng­sel for en rek­ke for­hold - der­iblant trus­sel med kniv på Brook­lyn Squa­re i Van­se.

Det var etter en pri­vat fest natt til 4. juli at 18-årin­gen dro fram en grønn­saks­kniv fra bok­ser­short­sen sin og tru­et en mann uten­for pu­ben.

Man­nen skal ha snak­ket med dat­te­ren sin, som had­de va­ert på sam­me fest 18-årin­gen had­de va­ert på, da den til­tal­te kom mot ham med kniv og var tru­en­de. Den for­na­er­me­de viss­te ikke hvor­for han ble tru­et. Han fikk ropt til taxi­sjå­fø­ren som var like ved at po­li­ti­et måt­te kon­tak­tes. Da løp 18-årin­gen fra ste­det og kas­tet kni­ven han had­de tatt med seg fra den pri­va­te fes­ten han kom fra.

Til­tal­te er­kjen­te i ret­ten kun del­vis straff­skyld for det­te for­hol­det da han hev­der at han ikke viss­te at det var fa­ren til jen­ta han had­de va­ert på sam­me fest som, og at han gjor­de det han gjor­de for å be­skyt­te jen­ta, som had­de blitt spurt om hva hun gjor­de der av for­na­er­me­de, alt­så fa­ren. Ret­ten me­ner li­ke­vel at det ikke fri­tar 18-årin­gen for straff for det­te for­hol­det.

Dom­men på 100 da­gers feng­sel inne­hol­der også straff for fle­re trus­ler. Blant an­net har han frem­satt fle­re trus­ler over­for an­satt ved in­sti­tu­sjo­nen han bod­de på og and­re navn­git­te per­soner og mot po­li­ti­et.

18-årin­gen står også bak ska­der på rett rundt 25.000 kro­ner på en bil til­hø­ren­de in­sti­tu­sjo­nen.

I dom­men kom­mer det også fram at han har va­ert in­volvert i et slags­mål i Kris­tian­sand. Han har også stjå­let 1.950 kro­ner fra en navn­gitt per­son.

Av de 100 da­ge­ne han er dømt til å sone, kom­mer det 72 da­ger i fra­trekk for va­re­tekt. Dom­men in­ne­ba­erer også at han må be­ta­le 25.739 kro­ner i er­stat­ning til in­sti­tu­sjo­nen for ska­de­ne på bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.