Kom­mu­nen tar reg­nin­gen

Lister - - NYHETER - BJØRN HOEL bjorn@lis­ter24.no

Seil­bå­ten som fikk mo­tor­ha­va­ri ved «Molja» på Lis­ta for fire må­ne­der si­den, er nå de­fi­nert som av­fall. Det er kom­mu­nen som må ta reg­nin­gen.

– Seil­bå­ten blir der­med fjer­net, og ar­bei­det star­ter i midt­en av nes­te uke, sier havne­fogd Tom Egil Ravn­dal.

Han opp­ly­ser at Far­sund kom­mu­ne og havne­ve­se­net har gjort fle­re for­søk på å få kon­takt med ei­e­ren, som egent­lig kom­mer fra nord­vest­lan­det et sted.

– Vi får bare be­skjed om at han er på fe­rie når vi prø­ver å rin­ge ved­kom­men­de, sier Ravn­dal, og til­føy­er sam­ti­dig at han sy­nes det er en sør­ge­lig his­to­rie. Per­sonen bod­de på bå­ten. – Jeg tror ikke ved­kom­men­de le­ver noe ty­pisk A4-liv, for å si det slik, sier han.

Ravn­dal an­slår at det vil kos­te et sted mel­lom 40.000 og 50.000 tu­sen kro­ner å få fjer­net den.

– Havne­ve­se­net ut­ford­ret tre ak­tø­rer, og det var Mor­ten Hå­heim som vi men­te had­de det bes­te til­bu­det, og som fikk opp­dra­get, sier havne­fog­den.

Ravn­dal opp­ly­ser vi­de­re at havne­ve­se­net har mel­lom åtte og ti sli­ke til­fel­ler i året.

– Havne­kas­sen bru­ker i snitt cir­ka 200.000 kro­ner i året på sli­ke til­fel­ler, på­pe­ker han.

– Det fin­nes in­gen for­sik­ring

dere kan støt­te dere på i sli­ke sam­men­hen­ger?

– Nei, det er kom­mu­nen som må ta reg­nin­gen, sier havne­fogd Tom Egil Ravn­dal, som sam­ti­dig vars­ler re­gress-krav mot ei­e­ren.

FOTO: MALENE SØRENSEN LUNDBERG

Seil­bå­ten som gikk på grunn ve Bor­haug i mai, er nå de­fi­nert som av­fall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.