– Det er di­rek­te usant

Lister - - NYHETER - TOM ARILD STØLE tom.arild@lis­ter24.no

Virk­som­hets­le­der for Lyng­dal kom­mu­nes hjemme­tje­nes­ter, An­ne San­den Kvi­nen stil­ler seg ufor­stå­en­de til den kraf­ti­ge kri­tik­ken fra bu­tik­ken i Kvås.

– Jeg stil­ler meg ufor­stå­en­de til de­res på­stand om at kom­mu­nen har inn­gått av­ta­le med and­re bu­tik­ker og dri­ver vare­le­ve­ring på dug­nad for and­re bu­tik­ker. Det er di­rek­te usant. Kom­mu­nen har ikke hatt og har in­gen av­ta­le med noen bu­tik­ker om vare­ut­le­ve­ring, på­pe­ker San­den Kvi­nen over­for Lis­ter24.

Hun un­der­stre­ker at bu­tik­kens tid­li­ge­re hen­ven­del­ser ald­ri er blitt ig­no­rert, og skul­le øns­ke at bu­tik­ken tok kon­takt med kom­mu­nen før den av­vik­let til­bu­det om å kjø­re ut va­rer til inn­byg­ge­re.

– Bu­tik­ken i Kvås er den enes­te som har hatt det­te fan­tas­tis­ke til­bu­det. De har gjort en vel­dig god jobb og er dypt sav­net. Der­som bu­tik­ken vel­ger å av­slut­te det til­bu­det, så må vi re­spek­te­re det. Vi kan ikke tvin­ge dem til å kjø­re ut va­rer, sier San­den Kvi­nen.

Hun pe­ker på at Lyng­dal Røde Kors gjen­nom Lyng­dal Fri­vil­lig­sen­tral har et til­bud om å ko­or­di­ne­re og ta imot handle­lis­ter fra inn­byg­ge­re som sli­ter med å gjø­re inn­kjø­pe­ne på egen hånd.

– Men det­te er kun et til­bud som gjel­der for sen­trum og sør­over, nett­opp for å ikke øde­leg­ge for tje­nes­ten i Kvås. Så vidt meg be­kjent er det kun snakk om mel­lom en og tre bru­ke­re i uken som be­nyt­ter seg av det­te til­bu­det, leg­ger hun til.

San­den Kvi­nen pe­ker imid­ler­tid på at etter at be­boer­ne flyt­tet fra Lyng­dal bo- og ser­vice­sen­ter til helse­hu­set i sen­trum, så er det fle­re av be­boer­ne i om­sorgs­bo­li­ge­ne som kla­rer å gjø­re inn­kjø­pe­ne sine selv, etter­som det er dag­lig­vare­bu­tikk som na­er­mes­te nabo til helse­hu­set.

Virk­som­hets­le­de­ren vil nå ta kon­takt med le­del­sen ved bu­tik­ken i Kvås for å kom­me til bunns i sa­ken.

– Her er det åpen­bart at det har opp­stått fle­re mis­for­stå­el­ser. Så her må vi rett og slett pra­te sam­men, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.