Slå ring om fel­les­sko­len i Flekke­fjord!

Lister - - MENINGER -

Kunn­skaps­de­par­te­men­tet ga i 2017, Oa­sen AS, til­la­tel­se til å etab­le­re en kris­ten 1-10 sko­le med inn­til 180 ele­ver i Flekke­fjord. De­par­te­men­tets en­de­li­ge av­gjø­rel­se falt etter at by­sty­ret had­de sagt et klart nei, di­rek­to­ra­tet sa nei, etter at Oa­sen AS had­de an­ket og etter liv­lig lobby­virk­som­het.

Hu­man-etisk For­bund (HEF) an­er­kjen­ner for­eldre­ret­ten når det gjel­der livs­yns­opp­dra­gel­se. Den­ne byg­ger på Barne­kon­ven­sjo­nen som også slår fast at pri­va­te sko­ler skal opp­fyl­le mi­ni­mums­krav til un­der­vis­nin­gen som myn­dig­he­te­ne stil­ler.

HEF me­ner li­ke­vel at vår gode fel­les­sko­le er den bes­te are­na­en for fag­lig og so­si­al ut­vik­ling. En sko­le der ele­ve­ne mø­ter med­ele­ver med ulik kul­tu­rell og so­si­al bak­grunn gjør at de ut­vik­ler økt for­stå­el­se og to­le­ran­se.

Fri­skole­lo­ven er i §2-1 klar på at: «Ein sko­le skal ikkje få god­kjen­ning der­som etab­le­rin­ga vil med­føre ne­ga­ti­ve kon­se­kven­sar for det of­fent­le­ge skole­til­bo­det, el­ler and­re sa­er­lege grun­nar til­sei­er at sko­len ikkje bør god­kjen­nast.»

Vi bor i en kom­mu­ne med en ald­ren­de be­folk­ning.

Skole­ad­mi­ni­stra­sjo­nen har der­for gjort det helt klart at en, ny sko­le kan bety ned­leg­gel­se av Søy­land sko­le. Elev­tal­let ved fle­re av dis­trikts­sko­le­ne er også på vei ned, noe som også kan gjø­re også dis­se ut­satt.

En pri­vat­sko­le vil også gjø­re at den of­fent­li­ge sko­len får mind­re pen­ger fra sta­ten.

Flekke­fjord HEF me­ner at De­par­te­men­tet her har brutt Fri­skole­lo­ven og lo­kal­sam­fun­net er over­kjørt i en sva­ert vik­tig sak.

Flekke­fjord HEF vil på det ster­kes­te opp­ford­re ini­tia­tiv­ta­ker­ne og Oa­sen sko­le å ten­ke grun­dig gjen­nom hvil­ke kon­se­kven­ser de­res nye sko­le vil få for den of­fent­li­ge fel­les­sko­len i Flekke­fjord og der­med hele lo­kal­sam­fun­net.

Flekke­fjord HEF vil også opp­ford­re alle som fort­satt øns­ker en god fel­les­sko­le å slå ring om den of­fent­li­ge grunn­sko­len i Flekke­fjord!

Stei­nar Dyr­li - på veg­ne av i sty­ret HEF - Flekke­fjord, Kvi­nes­dal og Sir­dal.

Le­ser­skri­bent Stei­nar Dyr­li

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.