Litt om løf­ter, kom­mu­ner og helse­ve­sen

Lister - - MENINGER -

Da Høy­re job­ba fram sam­men­slå­in­ga av Lyng­dal og Aud­ne­dal kom­mu­ner, var løf­tet at nå skul­le all­ting bli så mye bed­re. Det skul­le bli ro­bust­het, so­li­di­tet, ba­ere­kraft og bed­re kva­li­tet i den nye kom­mu­nen.

Nå fore­slåes År­nes sko­le ned­lagt. Det er nok et ledd i ba­ere­kraft­til­pas­nin­ga.

I et le­ser­brev ny­lig øns­ker In­gunn Foss fra Høy­re mer sat­sing på pri­va­te helse­til­bud. For­di fle­re sli­ke helse­til­bud skal gi pa­si­en­ter en bed­re be­hand­ling.

An­ta­ge­lig blir også et slik helse­ve­sen bli mer ro­bust, mer so­lid – og får stør­re ba­ere­kraft.

Tja, si det? Hvor man­ge ante at den bed­re ba­ere­kraf­tens førs­te of­fer skul­le bli en ned­lagt barne­sko­le? In­gen fra Høy­re sa det. Hva kom­mer til å bli det førs­te of­fer for stør­re over­fø­rin­ger fra of­fent­lig helse­ve­sen til mer el­ler mind­re ano­ny­me ei­ere av pri­va­te helse­fore­tak?

Le­ser­skri­bent Ter­je Briske­lid

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.