For 25 år si­den

Lister - - MAGASIN -

VERKSDIREK­TØR Erik Løk­ke Øw­re var klar i sin tale. An­tall an­sat­te måt­te re­du­se­res for at Elkem Lis­ta skul­le bli kon­kur­ranse­dyk­tig i frem­ti­den. Hvor man­ge som måt­te gå vil­le han ikke si. En lang­sik­tig plan skul­le va­ere klar 1. de­sem­ber, men 400 an­sat­te ble nevnt som et mål­tall. Det vil­le bety en be­man­nings­re­duk­sjon på 180 an­sat­te.

STRANDS HUS i Lyng­dal var solgt for 1,5 mil­lio­ner kro­ner. Ter­je Rom og Lars Pet­ter­sen var to av in­ves­to­re­ne som sto bak kjø­pet gjen­nom ak­sje­sel­ska­pet Strand Ei­en­dom. Kjø­per­ne had­de in­gen umid­del­ba­re pla­ner for ei­en­dom­men. – Det­te var sva­ert po­si­tivt; de nye ei­er­ne kjen­ner mil­jø­et og om­rå­det godt, kom­men­ter­te Sp-po­li­ti­ker Bent Andreas Se­land.

LYNG­DAL vant 2-0 over Tveit i årets sis­te hjemme­kamp. John­ny Balle­stad og Ro­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.