Gir bånn gass

Lister - - ANNONSE -

Den unge sjå­fø­ren Baby kjø­rer flukt­bi­le­ne for by­ens mest hard­kok­te for­bry­ter­liga. Han er et na­tur­ta­lent bak rat­tet og har et eget fa­vo­ritts­ound­track på øret til hvert kupp. Men når han mø­ter ser­vi­tri­sen De­borah opp­står det søt mu­sikk på en helt ny måte for Baby. Pro­ble­met er han at sit­ter i dyp gjeld til gjen­gens over­hode, Doc, som nek­ter å løs­ne på jern­gre­pet. Baby be­stem­mer seg for å va­ere med på et sis­te brekk før han røm­mer med De­bora, men vil han lyk­kes? Se «Baby Dri­ver» fre­dag kl 21.00 el­ler søn­dag kl 23.15 på V4, med blant and­re An­sel El­gort, Li­ly Ja­mes og Ja­mie Foxx på rolle­lis­ten. plan for å ta kon­trol­len over ver­dens olje­re­ser­ver, og igjen kan bare Agent 007 for­pur­re den. Med: Pier­ce Bros­nan, Sop­hie Mar­ceau, Ro­bert Car­ly­le, De­ni­se Richards. Re­gi: Michael Ap­ted.

Tv­nor­ge lør­dag kl 23.00 DIE HARD I NEW YORK

«Die Hard III.» Ame­ri­kansk ac­tion fra 1995. John Mcc­la­ne har en nese for fare og for vane å va­ere på feil sted til feil tid. Den­ne gan­gen er det imid­ler­tid pro­ble­me­ne som opp­sø­ker ham og ikke om­vendt. Med: Bruce Wil­lis, Jere­my Irons, Sa­mu­el L. Jack­son, Gra­ham Gre­ene. Re­gi: John Mc­tier­nan.

TV3 søn­dag kl 21.00 / TV3 tirs­dag kl 21.30 THOROUGHBR­EDS

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2017. To ten­årings­jen­ter gjen­opp­tar venn­ska­pet etter fle­re år hvor de har vokst fra hver­and­re. Sam­men leg­ger de en plan for å løse beg­ges pro­ble­mer. Med: Oli­via Cooke, Anya Taylor­joy, An­ton Yelchin, Paul Sparks. Re­gi: Cory Fin­ley.

FEM søn­dag kl 21.00 / FEM tirs­dag kl 22.45 BEHIND ENEMY LINES

Ame­ri­kansk thril­ler fra 2001. Strids­pi­lo­ten Chris Bur­nett blir skutt ned over fiendt­lig ter­ri­to­ri­um i Bos­nia, og må kjem­pe en hard kamp for å over­le­ve. Med: Owen Wil­son, Ge­ne Hack­man, Gab­ri­el Macht. Re­gi: John Moore.

V4 søn­dag kl 21.00 SELMA

Bri­tisk-ame­ri­kansk his­to­risk dra­ma fra 2014. Til tross for vol­de­lig mot­stand, la dr. Mar­tin Lut­her King jr. og til­hen­ger­ne hans ut på en episk marsj fra Selma til Mont­gome­ry. Mar­sjen før­te til at pre­si­dent Lyn­don John­son skrev un­der på lo­ven om stemme­ret­tig­he­ter i 1965. Med: Da­vid Oye­lowo, Car­men Ejogo, Jim Fran­ce, Oprah Win­frey. Re­gi: Ava

Du­ver­nay.

FEM man­dag kl 21.30 PRECIOUS CARGO

Ka­na­disk thril­ler fra 2016. Ed­die lei­er inn mes­ter­ty­ven Ka­ren for å gjen­nom­føre et stort kupp, og gjen­gen lyk­kes med ty­ve­ri­et. I etter­kant er det imid­ler­tid usik­kert hvem man kan sto­le på. Med: Bruce Wil­lis, Mark-paul Gosselaar, Clai­re For­la­ni, Jen­na B. Kel­ly. Re­gi: Max Adams.

V4 tirs­dag kl 21.00 EXTRACTION

«Extraction.» Ka­na­disk ac­tion­thril­ler fra 2015. Når fa­ren blir kid­nap­pet, leg­ger Har­ry ut på et uof­fi­si­elt red­nings­opp­drag sam­men med eks-kja­eres­ten Vic­to­ria. Med: Bruce Wil­lis, Kel­lan Lutz, Gi­na Ca­ra­no, D.B. Swe­eney. Re­gi: Max Adams.

V4 ons­dag kl 21.00 MORTDECAI

Bri­tisk-ame­ri­kansk ac­tion­ko­me­die fra 2015. Kunst­for­hand­le­ren og del­tids­svind­le­ren Char­lie Mortdecai for­føl­ges av sin­te rus­se­re, bri­tis­ke MI5, sin ufat­te­lig lang­bein­te kone og en in­ter­na­sjo­nal ter­ro­rist i for­sø­ket på å fin­ne en kode som le­der til tapt gull. Med: John­ny Depp, Gwyneth Pal­trow, Paul Bet­ta­ny, Ewan Mc­gre­gor. Re­gi: Da­vid Koepp.

TV3 ons­dag kl 22.30 SEEKING JUSTICE

Bri­tisk ac­tiond­ra­ma fra 2011. Når Wills kone blir bru­talt over­falt, set­ter han ut for å søke hevn og får et fris­ten­de til­bud fra en frem­med som kan hjel­pe ham. Han opp­da­ger raskt at hans jakt på hevn kan få dø­de­li­ge kon­se­kven­ser. Med: Ni­co­las Ca­ge, Ja­nua­ry Jo­nes, Guy Pe­ar­ce, Jen­ni­fer Car­pen­ter. Re­gi: Ro­ger Do­nald­son.

V4 tors­dag kl 22.30

SELMA: Fil­men skild­rer Mar­tin Lut­her Kings marsj fra Selma til Mont­go­mer­ty

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.