For­hol­de­ne må fort­satt leg­ges til ret­te for at bøn­der kan sat­se

Lister - - FORSIDE -

Det er so­lid opp­drift i den lo­ka­le jord­bruks­na­e­rin­gen. Far­sund kom­mu­ne var len­ge Vest-ag­ders størs­te land­bruks­kom­mu­ne. Etter at Ag­der ble ett fyl­ke og fle­re kom­mu­ner slo seg sam­men, er det fort­satt blant dem med mest jord­bruks­are­al. Og den al­ler størs­te på hus­dyr. Blant bøn­de­ne på Lis­ta sat­ses det nå som ald­ri før. Som Lis­ter kan for­tel­le i da­gens avis, er det et ge­ne­ra­sjons­skif­te på gang i det lo­ka­le jord­bru­ket. Fle­re unge par har over­tatt går­der - både ved at den unge ge­ne­ra­sjon over­tar etter sine for­eld­re, men også ved at gårds­bruk er blitt kjøpt opp av unge bonde­spi­rer. Fel­les for dem alle er at de sat­ser be­ty­de­li­ge be­løp på gårds­drif­ten. Vi snak­ker om in­ves­te­rin­ger på ti­talls mil­lio­ner av kro­ner. Al­le­re­de er pot­ten med in­ves­te­rings­til­skudd fra In­no­va­sjon Nor­ge som er for­delt til Far­sund brukt opp i år, rap­por­te­res det. Det er im­po­ne­ren­de, og vit­ner om en so­lid op­ti­mis­me for frem­ti­den.

24 år gam­le Odd­bjørn Kvia er de som sat­ser tungt på bonde­yr­ket - bok­sta­ve­lig talt. Han kom­bi­ne­rer job­ben som me­ka­ni­ker i Nord­sjø­en med drift av sin ny­kjøp­te bonde­gård på Kvil­jo. 300 mål skal dyr­kes, først og fremst med korn. Og over 90 stor­fe skal hol­des i drift. Det er mer enn en ni-til-fire-jobb. Bonde­yr­ket er en livs­stil. Både for de som dri­ver gårds­bruk på hel­tid - og de som kom­bi­ne­rer med jobb ved si­den av som i Kvias til­fel­le. Her nyt­ter det ikke å tel­le ti­mer.

Både Kvia og bondenes­tor Odd Ha­rald Re­ve set­ter ord på hvor­for ge­ne­ra­sjons­skif­tet og den fris­ke, unge sat­sin­gen skjer nå. Det job­bes nem­lig lang­sik­tig og godt i Lis­ta og Lyng­dal bon­de­lag. Mil­jø­et i la­get er bra. Bøn­de­ne vest i fyl­ket, og i vårt dis­trikt i sa­er­de­les­het, sam­ar­bei­der godt og støt­ter opp om hver­and­re. For de unge som nå sat­ser, vil det va­ere sva­ert vik­tig å ha noen å kun­ne spør­re og få både råd og even­tu­elt kon­kret hjelp fra. Og de un­ges inn­tre­den vil selv­sagt va­ere in­spi­re­ren­de og til­fø­re ny ener­gi og tro­lig også ny kunn­skap til ve­te­ra­ne­ne i na­e­rin­gen. Det er også flott å lese om at bøn­de­ne hjel­per hver­and­re ut - for ek­sem­pel når syk­dom el­ler kri­ser i li­vet inn­tref­fer.

Ar­bei­det med å til­trek­ke seg sto­re ny­etab­le­rin­ger som bat­teri­fab­rik­ken og an­nen in­du­stri­ell virk­som­het får mye fo­kus. Men det er vik­tig å ikke glem­me pri­maer­na­e­rin­ge­ne. For­hol­de­ne må fort­satt leg­ges til ret­te for at bøn­der kan sat­se. For en ting er sik­kert: Vi må alle ha mat - også i frem­ti­den.

Vi må alle ha mat - også i frem­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.